Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2018. uputio Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) – Caisse pour l’avenir des enfants protiv FV, GW

(predmet C-802/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Caisse pour lʼavenir des enfants

Tuženici: FV, GW

Prethodna pitanja

Treba li luksemburšku obiteljsku naknadu koja se priznaje prema člancima 269. i 270. Zakonika o socijalnoj sigurnosti izjednačiti sa socijalnim povlasticama u smislu članka 45. UFEU-a i članka 7. stavka 2. Uredbe 492/2011 o slobodi kretanja radnika u Uniji1 ?

U slučaju izjednačavanja, definicija člana obitelji koja se primjenjuje na temelju članka 1. [točke] (i) Uredbe br. 883/20042 u suprotnosti je s proširenom definicijom člana obitelji iz članka 2. točke 2. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća3 , pri čemu potonja isključuje bilo kakvu samostalnost država članica u definiranju člana obitelji, suprotno onome što priznaje Uredba o koordinaciji, a podredno i isključuje bilo kakav pojam glavnog uzdržavanja. Treba li stoga definicija člana obitelji u smislu članka 1. [točke] (i) Uredbe 883/2004 imati prednost imajući u vidu njezinu specifičnost u kontekstu koordinacije sustava socijalne sigurnosti te, posebno, zadržavaju li države članice nadležnost za definiranje koji članovi obitelji ostvaruju pravo na obiteljsku naknadu?

U slučaju da se članak 2. točka 2. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća primjenjuje na obiteljska davanja i konkretno na luksemburšku obiteljsku naknadu, može li se isključivanje djeteta bračnog druga iz definicije člana obitelji smatrati neizravnom diskriminacijom koja je opravdana s obzirom na nacionalni cilj države članice u pogledu priznavanja osobnog prava djeteta i na nužnost zaštite upravnih tijela države članice zaposlenja, dok proširenje osobnog područja primjene predstavlja bezrazložni teret za luksemburški sustav obiteljskih davanja koji među ostalim izvozi skoro 48 % svojih obiteljskih davanja?

____________

1     Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL L 141, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 264.)

2     Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)

3     Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavlja[n]ju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42., i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.)