Language of document :

A Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) által 2018. december 19- én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Caisse pour l'avenir des enfants kontra FV, GW

(C-802/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Az alapeljárás felei

Felperes: Caisse pour l'avenir des enfants

Alperesek: FV, GW

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az EUMSZ 45. cikk és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011 irányelv1 7. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szociális kedvezménynek kell-e tekinteni a társadalombiztosítási törvénykönyv 269. és 270. cikke alapján nyújtott luxemburgi családi támogatást?

Amennyiben igen, a családtag fogalmának a 883/2004 rendelet2 1. cikkének i) pontja értelmében alkalmazandó meghatározása ellentétben áll annak a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 2. cikkének 2. pontjában foglalt tágabb meghatározásával, mivel ez utóbbi – szemben a koordinációs rendeletben foglaltakkal – kizár bármilyen önálló tagállami döntést a családtag fogalmának meghatározást, másodlagosan pedig a tartásra vonatkozó bármely fogalom-meghatározást illetően. A családtag fogalmának a 883/2004 rendelet 1. cikkének i) pontja értelmében vett meghatározását kell-e tehát alapul venni, annak a szociális biztonsági rendszerek koordinálása során betöltött különös jelentőségére tekintettel, és főként, a tagállam megőrzi-e a családi támogatásra jogosult családtagok körének meghatározására vonatkozó hatáskörét?

A 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 2. pontjának a családi ellátásokra, közelebbről a luxemburgi családi támogatásra való alkalmazhatósága esetén az élettárs gyermekének a családtagok köréből történő kizárása tekinthető-e olyan közvetett hátrányos megkülönböztetésnek, amely igazolható a tagállam azon nemzeti célkitűzésére tekintettel, hogy e támogatásokat a gyermek személyes joga alapján állapítsa meg, illetve az alkalmazás helye szerinti tagállam hatóságai védelmének szükségességére tekintettel, figyelemmel arra, hogy a személyi hatály kiterjesztése indokolatlan terhet ró a luxemburgi családi ellátások rendszerére, amely konkrétan a családi ellátások közel 48%-át külföldre folyósítja?

____________

1     A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2011. L 141., 1. o.).

2     A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.).

3     Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158, 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.).