Language of document :

2018 m. gruodžio 19d. Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW

(Byla C-802/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Caisse pour l'avenir des enfants

Kitos apeliacinio proceso šalys: FV, GW

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Liuksemburgo socialinės apsaugos kodekso 269 ir 270 straipsnius skiriama šeimos išmoka turi būti prilyginama socialinei lengvatai, kaip tai suprantama pagal SESV 45 straipsnį ir Reglamento Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje1 7 straipsnio 2 punktą?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal Reglamento Nr. 883/20042 1 straipsnio i punkte esančią sąvokos „šeimos narys“ apibrėžtį draudžiama platesnė sąvokos „šeimos narys“ apibrėžtis, pateikta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB3 2 straipsnio 2 punkte, nes jame, priešingai, nei reglamente dėl koordinavimo, nenumatyta jokia valstybės narės galimybė savarankiškai suformuluoti sąvokos „šeimos narys“ apibrėžtį ir, subsidiariai visiškai nevartojama sąvoka „išlaikymas“? Ar dėl to Reglamento Nr. 883/2004 1 straipsnio i punkte esančiai sąvokos „šeimos narys“ apibrėžčiai turėtų būti teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į jos ypatumus socialinės apsaugos sistemų koordinavimo sistemoje ir, konkrečiai, ar valstybė narė vis dar turi kompetenciją nustatyti, kurie šeimos nariai įgyja teisę gauti šeimos išmokas?

3.    Tuo atveju, jei šeimos išmokoms ir konkrečiai Liuksemburge mokamai šeimos išmokai būtų taikomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB 2 straipsnio 2 punktas, ar sutuoktinio vaiko neįtraukimas į sąvokos „šeimos narys“ apibrėžtį gali būti laikomas netiesiogine diskriminacija, kuri gali būti pateisinama atsižvelgiant į valstybės narės nusistatytą tikslą užtikrinti vaiko asmeninę teisę ir į būtinumą apsaugoti valstybės narės, kurioje dirbama, administraciją, kai asmeninės taikymo srities išplėtimas yra nepagrįsta našta Liuksemburgo šeimos išmokų sistemai, kuri, be kita ko, eksportuoja beveik 48 proc. savo šeimos išmokų?

____________

1 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (OL L 141, p. 1).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).

3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 4).