Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. decembrī iesniedza Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburga) – Caisse pour l'avenir des enfants/FV, GW

(Lieta C-802/18)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Pamatlietas puses

Prasītāja: Caisse pour l'avenir des enfants

Atbildētāji: FV, GW

Prejudiciālie jautājumi

Vai Luksemburgas ģimenes pabalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa 269. un 270. pantu, ir jāpielīdzina sociālai priekšrocībai LESD 45. panta un Regulas Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 1 7. panta 2. punkta izpratnē?

Pielīdzināšanas gadījumā ģimenes locekļa definīcija, kas ir piemērojama saskaņā ar Regulas Nr. 883/2004 2 1. panta i) punktu, nav saderīga ar plašāku ģimenes locekļa definīciju, kas ir paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK 3 2. panta 2) punktā, jo šajā pēdējā minētajā ir izslēgta jebkāda dalībvalsts autonomija ģimenes locekļa definēšanā, pretēji tam, kas ir nostiprināts koordinēšanas regulā, un pakārtoti ir izslēgts jebkāds galvenā sloga jēdziens. Vai ģimenes locekļa definīcijai Regulas Nr. 883/2004 1. panta i) punkta izpratnē tādējādi ir jādod priekšroka, ņemot vērā tās specifiskumu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas kontekstā, un it īpaši vai dalībvalsts saglabā savas pilnvaras, lai definētu ģimenes locekļus, kuriem ir tiesības uz ģimenes pabalstu?

Ja ģimenes pabalstiem un, precīzāk, Luksemburgas ģimenes pabalstam, ir piemērojams Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK 2. panta 2. punkts, vai laulātā bērna izslēgšanu no ģimenes locekļa definīcijas var uzskatīt par attaisnotu netiešu diskrimināciju, ņemot vērā dalībvalsts mērķi nostiprināt bērna personiskās tiesības un nepieciešamību aizsargāt nodarbinātības dalībvalsts administrāciju, jo, paplašinot ratione personae piemērošanas jomu, Luksemburgas ģimenes pabalstu sistēmai, kas tostarp eksportē gandrīz 48 % no tās ģimenes pabalstiem, tiktu uzlikts pārmērīgs slogs?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (OV L 141, 1. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 2004. gada 29. aprīļa par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 1. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 77. lpp.).