Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) la 19 decembrie 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants/FV, GW

(Cauza C-802/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Părțile din procedura principală

Apelantă: Caisse pour l'avenir des enfants

Intimați: FV, GW

Întrebările preliminare

Alocația familială luxemburgheză acordată în conformitate cu articolele 269 și 270 din Codul securității sociale trebuie să fie asimilată unui avantaj social în sensul articolului 45 TFUE și al articolului 7 al doilea paragraf din Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii1 ?

În cazul în care se poate efectua asimilarea, definiția membrului de familie aplicabilă în temeiul articolului 1 litera (i) din Regulamentul nr. 883/20042 se opune definiției mai extinse a membrului de familie de la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului3 , cu toate că aceasta din urmă exclude orice autonomie a statului membru în definirea membrului de familie în sens contrar celui consacrat prin regulamentul de coordonare și exclude cu titlu subsidiar orice noțiune de întreținere principală. Definiția membrului de familie în sensul articolului 1 litera (i) din Regulamentul nr. 883/2004 trebuie, prin urmare, să prevaleze, având în vedere caracterul său specific în contextul coordonării regimurilor de securitate socială și, în special, statul membru păstrează competența pentru definirea membrilor de familie care dau dreptul la alocația familială?

În cazul în care prestațiilor familiale și, în special, alocațiilor familiale luxemburgheze li se aplică articolul 2 punctul 2 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului, excluderea copilului soțului din definiția membrului de familie poate fi considerată drept o discriminare indirectă justificată prin obiectivul național al statului membru de a consacra dreptul personal al copilului și necesitatea de a proteja administrația statului membru de la locul de încadrare în muncă, în condițiile în care extinderea domeniului de aplicare personal constituie o sarcină excesivă pentru sistemul de prestații familiale luxemburghez care în special exportă aproape 48 % din prestațiile familiale?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO 2011, L 141, p. 1).

2 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).

3 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).