Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants/FV, GW

(vec C-802/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Caisse pour l’avenir des enfants

Žalovaní: FV, GW

Prejudiciálne otázky

Má sa na luxemburské rodinné prídavky priznané podľa článkov 269 a 270 code de la sécurité sociale (zákon o sociálnom zabezpečení) hľadieť ako na sociálnu výhodu v zmysle článku 45 ZFEÚ a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie1 ?

V prípade takéhoto nazerania existuje rozpor medzi definíciou rodinného príslušníka uplatniteľnou podľa článku 1 ods. i) nariadenia č. 883/20042 a širšou definíciou rodinného príslušníka podľa článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES3 , pretože táto druhá definícia na rozdiel od toho, čo je stanovené v nariadení o koordinácii, vylučuje akúkoľvek autonómiu členského štátu pri definovaní rodinného príslušníka a subsidiárne vylučuje akýkoľvek pojem hlavného zabezpečovania výživy. Má mať definícia rodinného príslušníka v zmysle článku 1 ods. i) nariadenia č. 883/2004 preto prednosť vzhľadom na jej osobitosť v kontexte koordinácie režimov sociálneho zabezpečenia a predovšetkým je členskému štátu ponechaná právomoc definovať rodinných príslušníkov, ktorým vzniká nárok na rodinné prídavky?

V prípade uplatnenia článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES na rodinné dávky a presnejšie na luxemburské rodinné prídavky, možno vylúčenie dieťaťa manželského partnera z definície rodinného príslušníka považovať za nepriamu diskrimináciu, ktorá je odôvodnená vzhľadom na vnútroštátny cieľ členského štátu, ktorým je zakotviť osobné právo dieťaťa, a na potrebu chrániť správny systém členského štátu zamestnania, keďže rozšírenie rozsahu osobnej pôsobnosti predstavuje pre luxemburský systém rodinných dávok, ktorý takmer 48% svojich rodinných dávok vypláca do zahraničia, neprimeranú záťaž?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1).

2 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).