Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luksemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants/FV, GW

(Zadeva C-802/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Caisse pour l’avenir des enfants

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: FV, GW

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba luksemburško družinsko dajatev, dodeljeno v skladu s členoma 269 in 270 code de la sécurité sociale(zakonik o socialnem varstvu), šteti za socialno ugodnostjo v smislu člena 45 PDEU in člena 7(2) Uredbe št. 492/2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji1 ?

2.    Če je odgovor pritrdilen, ali opredelitev družinskega člana, ki se uporablja v skladu s členom 1(i) Uredbe št. 883/20042 , nasprotuje širši opredelitvi družinskega člana iz člena 2, točka 2, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES3 , čeprav ta izključuje vsakršno avtonomijo države članice pri opredelitvi družinskega člana v nasprotju z Uredbo o koordinaciji in podredno izključuje vsak pojem prevzema skrbništva. Ali mora torej prevladati opredelitev družinskega člana v smislu člena 1(i) Uredbe št. 883/2004 glede na njeno posebnost v okviru koordinacije sistemov socialnega varstva in zlasti ali država članica ohrani pristojnost za opredelitev družinskih članov, v zvezi s katerimi nastane pravica do družinske dajatve?

3.    Če se člen 2, točka 2, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES uporabi za družinske dajatve, natančneje za luksemburško družinsko dajatev, ali je mogoče izključitev otroka zakonca iz opredelitve družinskega člana obravnavati kot posredno diskriminacijo, ki je upravičena glede na nacionalni cilj države članice, ki je otroku priznati osebno pravico, in glede na potrebo po zaščiti uprave države članice zaposlitve, saj razširitev osebnega področja uporabe pomeni nesorazmerno breme za sistem luksemburških družinskih dajatev, ki med drugim izvozi skoraj 48 % svojih družinskih dajatev?

____________

1 Uredba (EU) št 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 2011, str. 1).

2 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).

3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5 str. 46).