Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) den 19 december 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants mot FV och GW

(Mål C-802/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parter i det nationella målet

Klagande: Caisse pour l’avenir des enfants

Motparter: FV och GW

Tolkningsfrågor

Ska det luxemburgska familjebidraget som beviljas med stöd av artiklarna 269 och 270 i lagen om social trygghet jämställas med en social förmån i den mening som avses i artikel 45 FEUF och artikel 7.2 i förordning nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen1 ?

För det fall det ska jämställas med en social förmån, utgör definitionen av familjemedlem som är tillämplig enligt artikel 1 i i förordning nr 883/20042 hinder för en bredare definition av familjemedlem i artikel 2 led 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG3 , medan det sistnämnda utesluter medlemsstatens självbestämmanderätt i definitionen av familjemedlem, i motsats till vad som fastställts genom förordningen om samordning och alternativt utesluter varje definition av vårdnadshavare. Ska definitionen av familjemedlem i den mening som avses i artikel 1 i i förordning 883/2004 således ha företräde med hänsyn till dess särdrag i samband med en samordning av de sociala trygghetssystemen och, särskilt, behåller medlemsstaten en behörighet att definiera familjemedlemmar som ger rätt till familjebidrag?

För det fall artikel 2 led 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG ska tillämpas på familjeförmåner och mer specifikt på det luxemburgska familjebidraget, kan den omständigheten att barn till make/maka inte omfattas av definitionen av familjemedlem betraktas som indirekt diskriminering som är motiverad mot bakgrund av det nationella målet i den medlemsstaten att fastställa barnets personliga rätt och behovet av att skydda myndigheten i anställningsstaten när utvidgningen av personkretsen utgör en orimlig belastning för systemet för familjeförmåner i Luxemburg, där nästan 48 procent av familjeförmånerna exporteras?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT L 141, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77).