Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2018 г. от Päivi Leino-Sandberg срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 20 септември 2018 г. по дело T-421/17, Leino-Sandberg/Парламент

(Дело C-761/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Päivi Leino-Sandberg (представители: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да отмени определението на Общия съд от 20 септември 2018 г. по дело T-421/17,

да се произнесе окончателно по делото на основание член 61, първа алинея, второ изречение от Статута на Съда и

да осъди Европейския парламент да заплати всички съдебни разноски, в това число и на встъпилите страни.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешки при прилагане на правото при приемане в обжалваното определение, че предметът на жалбата е отпаднал и че поради това липсва основание за произнасяне. Жалбоподателят твърди, че в обжалваното определение неправилно не бил приложил правният критерий, установен в решение по дело C-57/16 P, ClientEarth/Комисия (EU:C:2018:660), съгласно който предметът на жалбата не отпадал, докато Европейският парламент не оттеглел обжалваното решение.

Второ основание: грешки при прилагане на материалното и процесуалното право в обжалваното определение, тъй като Общият съд приел, че липсва правен интерес. Жалбоподателят твърди, че в обжалваното определение неправилно бил приложил правният критерий от установената съдебна практика, и по-специално от решението по дело C-57/16 P, съгласно който Общият съд трябвало да заключи, че независимо от конкретните обстоятелства незаконосъобразността можела да се повтори в бъдеще и че следователно е налице правен интерес.

____________