Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2018 Päivi Leino-Sandberg proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. září 2018 ve věci T-421/17, Leino-Sandberg v. Parlament

(Věc C-761/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Päivi Leino-Sandberg (zástupci: O. W. Brouwer, advokát, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 20. září 2018 ve věci T-421/17;

využil své pravomoci podle čl. 61 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie a vydal sám konečné rozhodnutí ve věci; a

uložil Evropskému parlamentu náhradu veškerých nákladů řízení, včetně nákladů řízení případných vedlejších účastníků řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil v napadeném usnesení nesprávných právních posouzení, když konstatoval, že se spor stal bezpředmětným a tudíž není důvodné rozhodnout ve věci samé. Navrhovatel tvrdí, že v napadeném usnesení Tribunál pochybil, když nepoužil kritéria stanovená ve věci C-57/16 P, ClientEarth v. Komise (EU:C:2018:660), na jejichž základě měl konstatovat, že vzhledem k tomu, že Evropský parlament napadené rozhodnutí nevzal zpět, takže předmět sporu zůstal zachován.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se v napadeném usnesení dopustil nesprávného právního posouzení a procesních pochybení, když konstatoval, že zanikl právní zájem na podání žaloby. Navrhovatel tvrdí, že v napadeném usnesení byla nesprávně použita kritéria, jež jsou stanovena v ustálené judikatuře, včetně věci C-57/16 P, na jejichž základě mělo být konstatováno, že protiprávnost může nastat i v budoucnu bez ohledu na konkrétní okolnosti projednávané věci, a že tudíž přetrvává právní zájem na podání žaloby.

____________