Language of document :

Appel iværksat den 3. december 2018 af Päivi Leino-Sandberg til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 20. september 2018 i sag T-421/17, Leino-Sandberg mod Parlamentet

(Sag C-761/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Päivi Leino-Sandberg (ved advocaat O.W. Brouwer og Rechtsanwalt S. Schubert)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens kendelse af 20. september 2018 i sag T-421/17 ophæves.

Domstolen gør brug af sin beføjelse i henhold til artikel 61, stk. 1, andet punktum, i statutten for Domstolen til selv at træffe endelig afgørelse i sagen.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de af eventuelle intervenerende parter afholdte sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første appelanbringende: Den appellerede kendelse er behæftet med retlige fejl, for så vidt som det fastslås, at sagen er blevet uden genstand, og at det derfor er ufornødent at træffe afgørelse. Appellanten har gjort gældende, at det var med urette, at det retlige kriterium, som er fastsat i dommen i sagen ClientEarth mod Kommissionen (C-57/16 P, EU:C:2018:660), og hvorefter Retten burde have fastslået, at sagen havde bevaret sin genstand, eftersom Europa-Parlamentet ikke havde trukket den omtvistede afgørelse tilbage, ikke blev anvendt i den appellerede kendelse.

Andet appelanbringende: Den appellerede kendelse er behæftet med retlige og proceduremæssige fejl, for så vidt som det fastslås, at søgsmålsinteressen er ophørt. Appellanten gør gældende, at det retlige kriterium, som er fastsat i retspraksis, herunder i dom C-57/16 P, hvorefter Retten burde have fastslået, at ulovligheden uafhængigt af de særlige omstændigheder i sagen vil kunne gentage sig i fremtiden, blev anvendt urigtigt i den appellerede kendelse, og at søgsmålsinteressen derfor fortsat bestod.

____________