Language of document :

Päivi Leino-Sandbergi 3. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 20. septembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-421/17: Leino-Sandberg versus parlament

(kohtuasi C-761/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Päivi Leino-Sandberg (esindajad: advocaat O. W. Brouwer, Rechtsanwalt S. Schubert)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 20. septembri 2018. aasta määrus kohtuasjas T-421/17;

teha Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõige teises lauses ette nähtud pädevust kasutades ise asja suhtes lõplik kohtuotsus, ja

mõista menetluse kulud, sealhulgas menetlusse astujate kulud, välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et vaidlustatud kohtumääruses on rikutud õigusnormi, kuna selles on leitud, et hagi ese on ära langenud ja puudub vajadus teha asjas otsus. Apellant väidab, et vaidlustatud kohtumääruses on põhjendamatult jäetud kohaldamata kohtuasjas C-57/16 P, ClientEarth vs. komisjon (EU:C:2018:660) välja kujundatud õiguslik kriteerium, mille kohaselt oleks tulnud teha järeldus, et kuna Euroopa Parlament ei ole vaidlustatud otsust tagasi võtnud, siis on hagi ese säilinud.

Teine väide, et vaidlustatud kohtumääruses on rikutud õigus- ja menetlusnorme, kuna selles on leitud, et hagejal puudus põhjendatud huvi esitada hagi. Hageja leiab, et vaidlustatud kohtumääruses on valesti kohaldatud kohtupraktikas, sealhulgas kohtuasjas C-57/16 P välja kujundatud õiguslikku kriteeriumi, mille kohaselt Üldkohus oleks pidanud järeldama, et õigusvastasus võib tulevikus korduda olenema konkreetse juhtumi asjaoludest, ja seetõttu säilib põhjendatud huvi hagi esitamise vastu.

____________