Language of document :

Odvolanie podané 3. decembra 2018: Päivi Leino-Sandberg proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2018 vo veci T-421/17, Leino-Sandberg/Parlament

(vec C-761/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Päivi Leino-Sandberg (v zastúpení: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 20. septembra 2018 vo veci T-421/17,

uplatnil svoju právomoc podľa článku 61 prvého odseku druhej vety Štatútu Súdneho dvora na účely vydania konečného rozsudku vo veci a

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov vedľajších účastníkov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rozsahu, v akom Všeobecný súd v napadnutom uznesení konštatoval, že spor sa stal bezpredmetným a nie je teda potrebné rozhodnúť vo veci. Odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď v napadnutom uznesení neuplatnil právne kritérium, ktoré bolo stanovené vo veci C-57/16 P, ClientEarth/Komisia (EU:C:2018:660), a na základe ktorého mal konštatovať, že keďže Európsky parlament nevzal napadnuté rozhodnutie späť, predmet sporu bol zachovaný.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rozsahu, v akom Všeobecný súd v napadnutom uznesení konštatoval, že neexistuje viac záujem na konaní. Odvolateľ tvrdí, že v napadnutom uznesení bolo nesprávne uplatnené kritérium stanovené v ustálenej judikatúre vrátane veci C-57/16 P, na základe ktorého mal byť prijatý záver, že protiprávnosť môže nastať aj v budúcnosti bez ohľadu na konkrétne okolnosti prejednávanej veci, v dôsledku čoho pretrváva záujem na konaní.

____________