Language of document :

Överklagande ingett den 3 december 2018 av Päivi Leino-Sandberg av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 20 september 2018 i mål T-421/17, Leino-Sandberg mot parlamentet

(Mål C-761/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Päivi Leino-Sandberg (ombud: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 20 september 2018 i mål T-421/17,

med stöd av sin obegränsade behörighet enligt artikel 61 första stycket i domstolens stadga, slutligt avgöra målet,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet eventuella intervenienters kostnader.

Grunder och huvudargument

Den första grunden för överklagandet: Felaktig rättstillämpning såvitt det i det överklagade beslutet slås fast att talan saknar föremål och att anledning saknas att döma i saken. Klaganden hävdar att det rättsliga test som utvecklades i domen i mål C-57/16 P, ClientEarth/kommissionen (EU:C:2018:660) och som innebär att tribunalen skulle att slagit fast att då Europaparlamentet inte återkallat förslaget ska talans föremål anses bestå.

Den andra grunden för överklagandet: Felaktig rättstillämpning och förfarandefel när det i det överklagade beslutet anges att anledning saknas att döma i saken. Klaganden hävdar att det rättsliga test som utvecklades i rättspraxis, däribland i domen i mål C-57/16 P, och som innebär att tribunalen skulle att slagit fast att rättsstridigheten kan uppkomma i framtiden, oberoende av de särskilda omständigheterna i fallet, och att berättigat intresse av att få saken prövad kvarstår.

____________