Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2018 ACTC GmbH proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 13. září 2018 ve věci T-94/17, ACTC v. EUIPO

(Věc C-714/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ACTC GmbH (zástupci: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Taiga AB

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2018 ve věci T-94/17 a rozhodnutí žalovaného ve věci R 693/2015-4,

podpůrně

zrušil rozsudek uvedený v první odrážce a vrátil věc Tribunálu,

a

uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 42 odst. 2 nařízení o ochranné známce Evropské unie v několika ohledech, když konstatoval existenci podobnosti označení a v důsledku nesprávného posouzení důkazu o užívání existenci podobnosti výrobků. Mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny.

1.    Tribunál nesprávně rozhodl, že vedlejší účastnice řízení splnila podmínky používání týkající se všech výrobků třídy 25, pro které je starší ochranná známka zapsána. Podmínky jsou splněny, pouze pokud jde o zboží „oděvy; svrchní oděvy, spodní prádlo, pokrývky hlavy, rukavice; opasky a ponožky; všechny uvedené výrobky určené pouze pro použití jako speciální oblečení pro venkovní použití, které ochraňuje před povětrnostními podmínkami, za účelem ochrany před studenými, větrnými a/nebo deštivými povětrnostními podmínkami; overaly, kombinézy“. V rozporu se zjištěními Tribunálu jde o samostatnou podkategorii výrobků v třídě 25, takže důkaz o užívání byl předložen pouze ve vztahu k těmto výrobkům třídy 25.

2.    V důsledku nesprávného posouzení podmínek používání dospěl Tribunál k nesprávnému závěru, že výrobky „oděvy“ a „pokrývky hlavy“, které se objevují v seznamech obou ochranných známek, jsou totožné.

3.    Tribunál nesprávně rozhodl, že odvolací senát správně konstatoval, že dotčená označení jsou vizuálně podobná, jelikož dotčená označení mají stejnou délku a čtyři společná písmena. Tribunál neposuzoval neobvyklou kompozici napadené ochranné známky (asymetrické souhlásky a neobvyklá ortografie „igh“) a důsledky pro vizuální podobnost, jak to uváděla navrhovatelka. Je zřejmé, že průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek. Neobvyklá kompozice napadené ochranné známky má však významný vliv na její celkový dojem, což Tribunál nezohlednil.

4.    Tribunál také nesprávně rozhodl, že dotčené ochranné známky jsou foneticky totožné, protože žalobkyně nepředložila důkaz, podle kterého zvuk prvních slabik „ti“ a „TAI“ není pro anglicky hovořící veřejnost totožný a že neexistuje nic, co by rozlišovalo výslovnost dotčených označení. Tribunál naopak zastával názor, a to bez jakéhokoliv důkazu a nesprávným způsobem, že sled písmen „ti“ se vždy vyslovuje „tai“. Pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz. Slovo „ti“ v anglickém jazyce neexistuje. Tato sekvence písmen se proto vždy vyslovuje jen v souladu s jazykovými pravidly platnými pro dané slovo. Lze považovat za samozřejmé, že existuje nesčetně mnoho slov, ve kterých se sekvence písmen „ti“ nevyslovuje jako „tai“, jako například „trick“, „ticket“, „till“, „timbal“, „timberland“, „tin“, „tincture“, „tinder“, „tip“, „trigger“ a mnoho dalších, jakož i napadená ochranná známka „tigha“. Jednou z hlavních postav ve známé anglické knize pro děti Winnie-the-Pooh (Medvídek Pú) je zvíře se jménem „Tigger“, které se vyslovuje [tɪgǝ]. Proto kdykoliv se samohláska po „ti“ vyslovuje krátce, nedochází k výslovnosti jako „tai“. Toto navrhovatelka uváděla od začátku. Žalovaný ani vedlejší účastnice řízení nepředložily důkaz o opaku. Navrhovatelce tedy nepříslušelo předložit důkaz o tom, co je zjevné.

5.    Tribunál nesprávně uvedl, že navrhovatelka neprokázala, že TAIGA má pro relevantní veřejnost (spotřebitelé EU) jako celek jasný a konkrétní význam. Není to pravda. Navrhovatelka uvedla, aniž to bylo sporné, že TAIGA je lexikální známé slovo francouzského jazyka. Mělo by být nesporné a soudům známo, že Francie leží v jižní Evropě. Vzhledem k nesporné velikost, jakou má tajga (TAIGA) jako krajina, a jejímu významu pro svět jako celek, patří tajga (TAIGA) (zvláště spolu s pojmem TUNDRA) do všeobecného vzdělání napříč Evropou, i za jejími hranicemi.

6.    Mimoto podle judikatury Tribunálu stačí, aby se pojmu rozumělo v části Evropské unie, jako například v rámci italsky mluvící veřejnosti. Tribunál zde uznal neexistenci podobnosti z koncepčního hlediska mezi slovy „Granini“ a „Panini“ z důvodu, že „Granini“ nemá význam, zatímco význam slova „Panini“ je italský sendvič.

7.     Rozsudek ze dne 14. října 2003, T-292/01, bod 54 - BASS, citovaný Tribunálem, neobsahuje ani jeden náznak, že je třeba, aby se předmětnému slovu orozumělo napříč celou Evropskou unií. Proto je třeba zdůraznit, že posouzení Tribunálem nemá oporu v judikatuře BASS. Tribunál správně uznal, že velká část relevantní veřejnosti v rámci Evropy zná pojem TAIGA a rozumí mu.

____________