Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 14 Νοεμβρίου 2018 η ACTC GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, στην υπόθεση T-94/17, ACTC κατά EUIPO

(Υπόθεση C-714/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: ACTC GmbH (εκπρόσωποι: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Taiga AB

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-94/17 και να ακυρώσει την απόφαση του EUIPO στην υπόθεση R 693/2015-4.

επικουρικώς,

να αναιρέσει την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο,

και

να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το Γενικό Δικαστήριο παρέβη, από πολλές απόψεις, το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και το άρθρο 42, παράγραφος 2, του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΣΕΕ), καθόσον επιβεβαίωσε την ομοιότητα των σημάτων και (ως συνέπεια της εσφαλμένης εκτίμησης των αποδεικτικών στοιχείων για την απόδειξη της χρήσεως( την ομοιότητα των προϊόντων. Μεταξύ των επίμαχων σημάτων δεν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως.

Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε εσφαλμένως ότι η παρεμβαίνουσα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις σχετικά με το σύνολο των προϊόντων της κλάσεως 25 για τα οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα. Οι προϋποθέσεις πληρούνται μόνον όσον αφορά τα προϊόντα «είδη ένδυσης· εξωτερικός ρουχισμός, εσώρουχα, καλύμματα κεφαλής και καπέλα, γάντια, ζώνες και κάλτσες· όλα τα προαναφερθέντα προϊόντα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ειδικός προστατευτικός εξωτερικός ρουχισμός με αποκλειστικό σκοπό την προστασία από το ψύχος, τον άνεμο και/ή τη βροχή· φόρμες εργασίας». Σε αντίθεση με την κρίση του Γενικού Δικαστηρίου, τα προαναφερθέντα προϊόντα συνιστούν ανεξάρτητη υποκατηγορία των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 25 και, ως εκ τούτου, αποδείξεις χρήσεως προσκομίστηκαν μόνον ως προς αυτά τα προϊόντα της κλάσεως 25.

Συνεπεία της εσφαλμένης εκτιμήσεως των προϋποθέσεων χρήσεως, το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα «είδη ένδυσης» και «καλύμματα κεφαλής» τα οποία περιλαμβάνονται στους καταλόγους αμφοτέρων των σημάτων ταυτίζονται.

Το Γενικό Δικαστήριο κακώς αποφάνθηκε ότι το τμήμα προσφυγών έκρινε ορθώς ότι τα επίμαχα σήματα παρουσιάζουν οπτική ομοιότητα διότι έχουν το ίδιο μήκος και τέσσερα κοινά γράμματα. Η ασυνήθης σύνθεση του προσβαλλομένου σήματος (ασύμμετρα σύμφωνα και η μη συνηθισμένη ορθογραφία «igh») και οι συνέπειές της όσον αφορά την οπτική ομοιότητα, όπως αυτές εκτέθηκαν από την αναιρεσείουσα, δεν εξετάστηκαν από το Γενικό Δικαστήριο. Ασφαλώς, ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται το σήμα ως σύνολο. Όμως, η μη συνηθισμένη σύνθεση του προσβαλλομένου σήματος έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική του εντύπωση, η οποία ουδόλως ελήφθη υπόψη από το Γενικό Δικαστήριο.

Το Γενικό Δικαστήριο επίσης δεν αποφάνθηκε ότι τα επίμαχα σήματα ήσαν φωνητικά όμοια διότι η αναιρεσείουσα δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να υποδηλώνουν ότι ο ήχος των πρώτων συλλαβών «ti» και «TAI» δεν είναι ταυτόσημος για το αγγλόφωνο κοινό και ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο από το οποίο να διαχωρίζεται η προφορά των επίμαχων σημάτων. Αντιθέτως, στην εν λόγω υπόθεση, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο και εσφαλμένα, ότι η αλληλουχία των γραμμάτων «ti» προφέρεται πάντοτε ως «tai». Ουδεμία ένδειξη συνηγορεί προς τούτο. Στην αγγλική γλώσσα δεν υφίσταται λέξη «ti». Κατά συνέπεια, η αλληλουχία των συγκεκριμένων γραμμάτων προφέρεται πάντοτε σε συνάρτηση μόνον με τους γλωσσικούς κανόνες που τυγχάνουν εφαρμογής στην εκάστοτε επίμαχη λέξη. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχουν αναρίθμητες λέξεις στις οποίες η αλληλουχία των γραμμάτων «ti» δεν προφέρεται ως «tai», όπως οι λέξεις «trick», «ticket», «till», «timbal», «timberland», «tin», «tincture», «tinder», «tip», «trigger», και πολλές άλλες, όπως και το προσβαλλόμενο σήμα «tigha». Το διάσημο αγγλικό παιδικό βιβλίο με τίτλο «Γουίνι, το αρκουδάκι» (Winnie-the-Pooh) περιέχει ως έναν εκ των βασικών χαρακτήρων του ένα ζώο το οποίο ονομάζεται «Tigger» και προφέρεται [tɪɡə]. Έτσι, οσάκις το φωνήεν που έπεται της συλλαβής «ti» είναι βραχύ, δεν προφέρεται ως «tai». Αυτό υποστηρίζει εξ αρχής η αναιρεσείουσα. Ούτε η αναιρεσίβλητη ούτε η παρεμβαίνουσα προσκόμισαν αποδείξεις περί του αντιθέτου. Κατά συνέπεια, η αναιρεσείουσα δεν ήταν υποχρεωμένη να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει το προφανές.

Το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένως έκρινε ότι η αναιρεσείουσα δεν απέδειξε ότι η λέξη TAIGA έχει σαφή και συγκεκριμένη έννοια για το σύνολο του ενδιαφερόμενου κοινού (καταναλωτές της Ένωσης). Τούτο είναι εσφαλμένο. Η αναιρεσείουσα δήλωσε κατηγορηματικά ότι η λέξη TAIGA είναι λεξιλογικά καταχωρισμένη λέξη της γαλλικής γλώσσας. Τα δικαστήρια οφείλουν, αναμφιβόλως, να γνωρίζουν ότι η Γαλλία βρίσκεται στη Νότια Ευρώπη. Λόγω του μη επιδεχόμενου αμφισβητήσεως μεγέθους της TAIGA ως εκτάσεως και της εν γένει σημασίας της για τον πλανήτη, η TAIGA (ιδίως σε συνδυασμό με τον όρο TUNDRA) εμπίπτει στο περιεχόμενο της γενικής παιδείας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Πέραν τούτου, κατά τη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου, ο εκάστοτε επίμαχος όρος αρκεί να γίνεται κατανοητός από τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ιταλόφωνο κοινό. Επ’ αυτού, το Γενικό Δικαστήριο έχει δεχθεί την εννοιολογική διαφορά μεταξύ των λέξεων «Granini» και «Panini», λόγω του ότι η λέξη «Granini» δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο ενώ η λέξη «Panini» αντιστοιχεί σε ένα ιταλικό σάντουιτς.

Η παρατιθέμενη από το Γενικό Δικαστήριο απόφαση της 14ης Οκτωβρίου 2003, T-292/01 (σκέψη 54, λεκτικό σήμα BASS), ουδεμία ένδειξη περιέχει ότι η επίμαχη λέξη πρέπει να γίνεται κατανοητή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβάλλεται, συνεπώς, να υπογραμμιστεί ότι η εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου δεν υποστηρίζεται από τη νομολογία BASS. Ορθώς, το Γενικό Δικαστήριο αναγνώρισε ότι μεγάλο τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού εντός της Ευρώπης γνωρίζει και κατανοεί τον όρο TAIGA.

____________