Language of document :

Odvolanie podané 14. novembra 2018: ACTC GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-94/17, ACTC/EUIPO

(vec C-714/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ACTC GmbH (v zastúpení: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Taiga AB

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2018 vo veci T-94/17 a rozhodnutie žalovaného vo veci R 693/2015-4,

subsidiárne

zrušil rozsudok uvedený v prvej zarážke a vrátil vec Všeobecnému súdu

a

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd porušil článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 42 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie v niekoľkých ohľadoch, keď konštatoval existenciu podobnosti označení a v dôsledku nesprávneho posúdenia dôkazu o používaní existenciu podobnosti tovarov. Medzi predmetnými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

1.    Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že vedľajší účastník konania splnil podmienky používania týkajúce sa všetkých tovarov triedy 25, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Podmienky sú splnené, len pokiaľ ide o tovary „odevy; vrchné ošatenie, spodná bielizeň, pokrývky hlavy, rukavice; opasky a ponožky; všetky uvedené tovary určené len na použitie ako špeciálne oblečenie na vonkajšie použitie, ktoré ochraňuje pred poveternostnými podmienkami, na účely ochrany pred studenými, veternými a/alebo daždivými poveternostnými podmienkami; overaly, kombinézy“. V rozpore so zisteniami Všeobecného súdu ide o samostatnú podkategóriu tovarov v triede 25, takže dôkaz o používaní bol predložený len vo vzťahu k týmto tovarom triedy 25.

2.    V dôsledku nesprávneho posúdenia podmienok používania dospel Všeobecný súd k nesprávnemu záveru, že tovary „odevy“ a „pokrývky hlavy“, ktoré sa objavujú v zoznamoch oboch ochranných známok, sú totožné.

3.    Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že odvolací senát správne konštatoval, že predmetné označenia sú vizuálne podobné, keďže predmetné označenia majú rovnakú dĺžku a štyri spoločné písmená. Všeobecný súd neposudzoval neobvyklú kompozíciu napadnutej ochrannej známky (asymetrické spoluhlásky a neobvyklá ortografia „igh“) a dôsledky pre vizuálnu podobnosť, ako to uvádzala odvolateľka. Je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok. Neobvyklá kompozícia napadnutej ochrannej známky má však významný vplyv na jej celkový dojem, na čo Všeobecný súd neprihliadol.

4.    Všeobecný súd tiež nesprávne rozhodol, že predmetné ochranné známky sú foneticky totožné, pretože žalobkyňa nepredložila dôkaz, podľa ktorého zvuk prvých slabík „ti“ a „TAI“ nie je pre anglicky hovoriacu verejnosť totožný a že neexistuje nič, čo by rozlišovalo výslovnosť predmetných označení. Všeobecný súd naopak zastával názor, a to bez akéhokoľvek dôkazu a nesprávnym spôsobom, že sekvencia písmen „ti“ sa vždy vyslovuje „tai“. Pre toto tvrdenie neexistuje žiadny dôkaz. Slovo „ti“ v anglickom jazyku neexistuje. Táto sekvencia písmen sa preto vždy vyslovuje len v súlade s lingvistickými pravidlami uplatniteľnými na dané slovo. Možno pokladať za samozrejmé, že existuje nespočetne veľa slov, v ktorých sa sekvencia písmen „ti“ nevyslovuje ako „tai“, ako napríklad „trick“, „ticket“, „till“, „timbal“, „timberland“, „tin“, „tincture“, „tinder“, „tip“, „trigger“ a mnoho ďalších, ako aj napadnutá ochranná známka „tigha“. Jednou z hlavných postáv v známej anglickej knihe pre deti Winnie-the-Pooh je zviera s menom „Tigger“, ktoré sa vyslovuje [tɪgǝ]. Preto kedykoľvek sa samohláska po „ti“ vyslovuje krátko, nedochádza k výslovnosti ako „tai“. Toto odvolateľka uvádzala od začiatku. Žalovaný ani vedľajší účastník konania nepredložili dôkaz o opaku. Odvolateľke teda neprináležalo predložiť dôkaz o tom, čo je zjavné.

5.    Všeobecný súd nesprávne uviedol, že odvolateľka nepreukázala, že TAIGA má pre príslušnú skupinu verejnosti (spotrebitelia EÚ) ako celok jasný a konkrétny význam. Nie je to pravda. Odvolateľka uviedla bez toho, aby to bolo sporné, že TAIGA je lexikálne známe slovo francúzskeho jazyka. Malo by byť nesporné a súdom známe, že Francúzsko leží v južnej Európe. Vzhľadom na nespornú veľkosť, akú má tajga (TAIGA) ako krajina, a jej význam pre svet ako celok, patrí tajga (TAIGA) (osobitne spolu s pojmom TUNDRA) do všeobecného vzdelania naprieč Európou, i za jej hranicami.

6.    Nad rámec uvedeného podľa judikatúry Všeobecného súdu postačuje, aby sa pojmu porozumelo v časti Európskej únie, ako napríklad v rámci taliansky hovoriacej verejnosti. Všeobecný súd tu uznal neexistenciu podobnosti z koncepčného hľadiska medzi slovami „Granini“ a „Panini“ z dôvodu, že „Granini“ nemá význam, zatiaľ čo význam slova „Panini“ je taliansky sendvič.

7.    Rozsudok zo 14. októbra 2003, T-292/01, bod 54 – BASS, citovaný Všeobecným súdom, neobsahuje ani jeden náznak, že je potrebné, aby sa predmetnému slovu porozumelo naprieč celou Európskou úniou. Preto je potrebné zdôrazniť, že posúdenie Všeobecným súdom nemá oporu v judikatúre BASS. Všeobecný súd správne uznal, že veľká časť príslušnej skupiny verejnosti v rámci Európy pozná pojem TAIGA a rozumie mu.

____________