Language of document :

Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland и др. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 15 октомври 2018 г. по дело T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters и др./Комисия

(Дело C-817/18 P)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (представители: P. Kuypers, M. de Wit, advocaten)

Други страни в производството: Европейска комисия, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Искания на жалбоподателя

да бъде отменено обжалваното съдебно решение (постановено по дело T-79/16);

да бъде осъдено VGG (Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters) са заплати съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство, както и в производството по обжалване;

при условията на евентуалност, ако делото бъде върнато на Общия съд за ново разглеждане, този съд да се произнесе с окончателното съдебно решение по съдебните разноски в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд допуснал грешка, като разгледал като допустима жалбата на VGG

Общият съд допуснал грешка, като приел, че VGG отговаряло на критериите, които следвало да се проверят, за да се прецени дали то следва да бъде разглеждано като заинтересовано лице, и по-специално, тъй като Общият съд приел, че става въпрос за отношение на конкуренция между VGG и жалбоподателя, че с предоставената помощ се създавала опасност да бъде конкретно повлияно положението на VGG и се нарушавали конкуретните отношения.

Общият съд обвързал пряко активната легитимация на VGG и на неговите членове с активната легитимация на Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe — единственият останал жалбоподател от групата жалбоподатели от 2008 г..

Във връзка с това обаче Общият съд не установил или не установил в достатъчна степен конкретно с оглед на кои дейности се намирали по-специално в конкуренция жалбоподателите и Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Общият съд неоснователно приел, че съществувала конкурентна връзка между жалбоподателите и Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Тъй като приел, че е налице конкурентна връзка, Общият съд впоследствие достигнал до неправилния извод, че помощта оказала влияние и нарушила конкурентноспособността на членовете на VGG.

Въз основа на преценката на активната легитимация на Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe Общият съд не можел да направи извод за допустимостта на подадената от VGG жалба.

Второ основание: Общият Съд погрешно приел, че са налице „сериозни затруднения“

Общият съд погрешно приел, че са нарушени на предвидените в член 108, параграф 2 ДФЕС процесуални гаранции. Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото, като приел, че Комисията имала „сериозни затруднения“ да прецени съвместимостта на схемата за приноса на определени стопанисващи поземлени площи организации за закрила на околната среда (схемата PNB) с правото относно държавните помощи.

Квалификацията на услугите от общ икономически интерес в решението като „атипични“ и „всеобхватни“ не била показателна за наличието на сериозни затруднения, липсата на разделно счетоводство не представлявала белег за съществуването на сериозни затруднения, като не била установена липсата и на защитен механизъм за избягване на свръхкомпенсирането.

____________