Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2018 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland a dalšími proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 15. října 2018 ve věci T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters a další v. Komise

(Věc C-817/18 P)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (zástupci: P. Kuypers, M. de Wit, advokáti)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen / Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Návrhová žádání účastníků řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelé“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek (vydaný ve věci T-79/16);

uložil VGG náhradu nákladů řízení v prvním stupni a nákladů řízení o kasačním opravném prostředku;

podpůrně v případě vrácení věci Tribunálu rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni i v řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto v konečném rozsudku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že žaloba VGG je přípustná

Tribunál použil nesprávně kritérium, jež musí splnit VGG k tomu, aby mohla být kvalifikována jako zúčastněná strana – jedná se o konkurenční vztah mezi VGG a navrhovatelkou kasačního opravného prostředku a skutečnost, že udělená podpora může mít konkrétní dopad na situaci VGG, neboť narušuje uvedený konkurenční vztah.

Tribunál spojil aktivní legitimaci VGG a jejích členů s aktivní legitimací Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe, který zbyl jako jediný z žalobců, kteří podali v roce 2008 žaloby.

V tomto ohledu Tribunál neprokázal či neprokázal dostatečně konkrétní činnosti, v nichž byli žalobci a Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe v konkurenčním vztahu. Proto nesprávně konstatoval existenci konkurenčního vztahu s Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Vzhledem k tomu, že Tribunál konstatoval existenci konkurenčního vztahu, měl následně nesprávně za to, že podpora měla konkrétní dopad na konkurenční postavení členů VGG a že je narušovala.

Tribunál nemohl konstatovat aktivní legitimaci VGG na základě aktivní legitimace Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál nesprávně vycházel z existence „vážných obtíží“

Tribunál nesprávně konstatoval porušení procesních záruk stanovených v čl. 108 odst. 2 SFEU. Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že Komise prokázala při svém posuzování slučitelnosti režimu PNB s opatřením podpory existenci „vážných obtíží“.

Z kvalifikace služeb obecného hospodářského zájmu jako „atypických“ či „komplexních“ nevyplývají žádné vážné obtíže, neboť neexistence odděleného účetnictví není indicií vážných obtíží a nechyběl ani mechanismus, jehož cílem bylo zamezit nadměrné kompenzaci.

____________