Language of document :

Odvolanie podané 21. decembra 2018: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 15. októbra 2018 vo veci T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters a i./Komisia

(vec C-817/18 P)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolatelia: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (v zastúpení: P. Kuypers, M. de Wit, advocaten)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok (vydaný vo veci T-79/16),

uložil združeniu VGG povinnosť nahradiť trovy prvostupňového, ako aj odvolacieho konania,

subsidiárne v prípade vrátenia veci na Všeobecný súd rozhodol, že o trovách prvostupňového, ako aj odvolacieho konania, sa rozhodne v konečnom rozsudku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že žaloba združenia VGG je prípustná

Všeobecný súd nesprávne uplatnil kritérium, ktoré musí VGG splniť na to, aby ho bolo možné kvalifikovať ako dotknutého účastníka – ide o konkurenčný vzťah medzi združením VGG a odvolateľmi; poskytnutá pomoc môže mať konkrétny vplyv na postavenie združenia VGG a narúša uvedený konkurenčný vzťah.

Všeobecný súd spojil aktívnu legitimáciu združenia VGG a jeho členov s aktívnou legitimáciou nadácie Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ktorá je jedinou zostávajúcou sťažovateľkou z roku 2008.

Všeobecný súd pritom vôbec alebo dostatočne nepreukázal, vo vzťahu ku ktorým konkrétnym činnostiam boli odvolatelia a Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe v konkurenčnom vzťahu. Všeobecný súd preto nesprávne vychádzal z toho, že medzi odvolateľmi a nadáciou Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe existuje konkurenčný vzťah.

Všeobecný súd teda na základe svojej domnienky o existencii konkurenčného vzťahu nesprávne dospel k záveru, že štátna pomoc mala konkrétny vplyv na konkurencieschopnosť členov združenia VGG a narušila ju.

Všeobecný súd nemohol na základe posúdenia aktívnej legitimácie nadácie Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe dospieť k záveru, že žaloba združenia VGG je prípustná.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne vychádzal z existencie „závažných ťažkostí“

Všeobecný súd nesprávne konštatoval porušenie procesných záruk stanovených v článku 108 ods. 2 ZFEÚ. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že Komisia mala pri posudzovaní zlučiteľnosti úpravy týkajúcej sa príspevku určitým organizáciám na ochranu prírody, ktoré obhospodarujú pôdu (režim PNB), s právom štátnej pomoci, „závažné ťažkosti“.

V rozhodnutí uvedená kvalifikácia služieb všeobecného hospodárskeho záujmu ako „netypické“ a „komplexné“ nesvedčí o závažných ťažkostiach, neexistencia oddeleného účtovníctva nepredstavuje dôkaz o závažných ťažkostiach a nechýbal ani ochranný mechanizmus na zabránenie nadmernej kompenzácii.

____________