Language of document :

Жалба, подадена на 7 януари 2019 г. от Mylène Troszczynski срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 8 ноември 2018 г., T-550/17, Troszczynski/Парламент

(Дело C-12/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mylène Troszczynski (представител: F. Wagner, адвокат)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението, постановено на 8 ноември 2018 г. от шести състав на Общия съд на Европейския съюз (T-550/17).

И вследствие на това:

да отмени решението на Европейския парламент от 14 юни 2017 г. за приемане на доклад № A8-0218/2017 на комисията по правни въпроси по искането за снемане на имунитета и привилегиите на Mylène Troszczynski, член на Европейския парламент,

да се произнесе по справедливост, що се отнася до размера, който да присъди на жалбоподателя като разходи за производството,

да осъди Европейския парламент да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

1. По анализа на второто съображение на Общия съд

Общият съд не смята спорния туит на Mylène Troszczynski за изразено от нея мнение при изпълнението на парламентарните ѝ задължения, тъй като той е свързан с конкретно събитие, случило се евентуално във Франция, и не може да бъде приравнен на принципно становище по актуални или разглеждани от Парламента въпроси — необходими признаци на защитаваното с Протокола мнение.

Общият съд допуска явна грешка в преценката, тъй като:

всеки депутат е избран от страната си, представлява своите избиратели и по време на мандата си трябва да поддържа нужната връзка с тях, като изнася именно фактите, които ги интересуват или се отнасят до тях,

принцип № 2 от Съобщение до членовете 11/2003 не провежда такова разграничение,

носенето на изцяло покриващи була на обществени места засяга избирателите във Франция, но също и тези във всички страни от Европа и този външен белег за принадлежност към исляма е въпрос от общ интерес, който засяга обществения живот и правата на жените,

Общият съд трябвало да приложи принципите от решение Patriciello.

2. По анализа на третото съображение на Общия съд

Общият съд установява и приема, че Mylène Troszczynski не е автор на спорния туит и че го е изтрила веднага след като се е запознала с него. Общият съд смята все пак, че тези два факта не са били взети предвид при преценката дали са изпълнени условията за снемането на депутатския имунитет.

Общият съд допуска явна грешка в преценката:

като приема, че Парламентът не е длъжен да знае дали деянието, в което е обвинен въпросният депутат, е доказано, въпреки че Парламентът преценява фактите, признавайки в решението си, че Mylène Troszczynski не е автор на туита,

като не прави нужните правни изводи от някои документи, приложени към доклада на комисията по правни въпроси, а именно откъсите от Закона от 29 юли 1881 г., и в частност член 42 от него,

доколкото от постановеното на 26 април 2018 г. определение за предаване на наказателния съд личи ожесточението на един съдия към избран представител и съответно намерение да му навреди в политически план, поведение, сочещо fumus persecutionis.

____________