Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. ledna 2019 Mylène Troszczynski proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 8. listopadu 2018 ve věci T-550/17, Troszczynski v. Parlament

(Věc C-12/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Mylène Troszczynski (zástupce: F. Wagner, advokát)

Další účastník řízení: Evropský parlament

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek šestého senátu Tribunálu Evropské unie (T-550/17) vydaný dne 8. listopadu 2018,

a v důsledku toho:

zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. června 2017, kterým byla přijata zpráva Výboru pro právní záležitosti č. A8-0218/2017 o žádosti o zbavení imunity a výsad Mylène Troszczynski, členky Evropského parlamentu,

přiznal navrhovatelce náhradu nákladů řízení,

uložil Evropskému parlamentu náhradu všech nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1. K analýze Tribunálu týkající se druhého žalobního důvodu

Tribunál nepovažuje sporný tweet Mylène Troszczynski za názor vyjádřený v rámci výkonu její funkce poslankyně z důvodu, že se týkal určité události, k níž má dojít ve Francii a který nelze klást na roveň obecnému postoji k aktuálním tématům nebo tématům, kterými se zabývá Parlament, což jsou nezbytné charakteristiky názoru, který je chráněn Protokolem.

Tribunál se dopustil zjevně nesprávného posouzení, neboť:

každý poslanec je zvolen ve své zemi, zastupuje své voliče a během výkonu svého mandátu musí s nimi zachovat nezbytnou vazbu tím, že uvádí zejména skutečnosti, které je zajímají nebo se jich týkají,

zásada č. 2 sdělení členům 11/2003 v tomto ohledu nijak nerozlišuje,

nošení závoje zakrývajícího celý obličej na veřejných místech se týká voličů ve Francii, ale také voličů ve všech zemích Evropy a tento veřejný projev náležitosti k islámu je předmětem obecného zájmu, který se týká jak veřejného života, tak práv žen,

Tribunál měl uplatnit zásady uvedené v rozsudku Patriciello.

2. K analýze Tribunálu týkající se třetího žalobního důvodu

Tribunál připustil, což vyplynulo rovněž z debaty, že Mylène Troszczynski není autorkou sporného tweetu a že jej ihned poté, co se s ním seznámila, smazala. Tribunál má nicméně za to, že tyto dvě skutečnosti nelze zohlednit při určení, zda jsou splněny podmínky pro zbavení poslanecké imunity.

Tribunál se dopustil zjevně nesprávného posouzení:

když tvrdí, že není věcí Parlamentu vědět, zda skutečnosti vytýkané dotyčnému poslanci jsou prokázány, i když je Parlament zkoumal a ve svém rozhodnutí uznal, že Mylène Troszczynski není autorkou tweetu,

tím, že nevyvozuje právní důsledky z určitých písemností připojených jako příloha zprávy Výboru pro právní záležitosti, a sice výňatky ze zákona ze dne 29. července 1881 a zejména jeho článku 42,

tím, že rozhodnutí o postoupení věci trestnímu soudu ze dne 26. dubna 2018 vyjadřuje nevraživost soudu vůči poslanci, tudíž záměr jej politicky poškodit, v čemž spočívají charakteristické rysy fumus persecutionis.

____________