Language of document :

Appel iværksat den 7. januar 2019 af Mylène Troszczynski til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 8. november 2018 i sag T-550/17, Troszczynski mod Parlamentet

(Sag C-12/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Mylène Troszczynski (ved advokat F. Wagner)

Den anden part i appelsagen: Europa-Parlamentet

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af dom afsagt den 8, november 2018 af Den Europæiske Unions Ret (Sjette afdeling) i sag T-550/17.

Følgelig:

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 14. juni 2017 om vedtagelse af retsudvalgets rapport nr. A8-0218/2017 om anmodningen om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet, Mylène Troszczynskis, immunitet og privilegier.

Retten træffer afgørelse om det beløb, der skal tildeles appellanten i sagsomkostninger.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

1. Om Rettens analyse af det andet anbringende

Retten fandt ikke, at det omtvistede tweet fra Mylène Troszczynski var en holdning fremsat i forbindelse med udøvelsen af hendes funktioner som parlamentsmedlem, med den begrundelse, at den vedrører en præcis begivenhed, der foregår i Frankrig, og at den ikke kan sidestilles med en generel stillingtagen til aktuelle emner, der verserer eller behandles af Parlamentet, hvilket er nødvendige karakteristika for en holdning, der er beskyttet i henhold til protokollen.

Retten har anlagt at åbenbart urigtigt skøn, idet:

hvert parlamentsmedlem er valgt af sit land, repræsenterer dets vælgere og under sit mandat skal bevare en nødvendig forbindelse med disse, bl.a. ved at omtale faktiske omstændigheder, som interesserer eller vedrører disse.

princip nr. 2 i meddelelsen til medlemmerne 11/2003 ikke foretager en sådan sondring

den omstændighed at være fuldstændig tilsløret i det offentlige rum vedrører vælgerne i Frankrig, men også vælgerne i samtlige europæiske lande, og idet denne eksterne tilkendegivelse af at tilhøre Islam er et emne af generel interesse, som vedrører det offentlige liv og kvinders rettigheder.

Retten burde have anvendt principperne i Patriciello-dommen.

2. Om Rettens analyse af det tredje anbringende

Det blev under retsforhandlingerne fastslået og lagt til grund af Retten, at Mylène Troszczynski ikke er ophavsmand til det omtvistede tweet og at hun slettede den, så snart hun fik kendskab til denne. Retten fandt ikke desto mindre, at der ikke skulle tages hensyn til disse to omstændigheder ved afgørelsen af, om betingelserne for ophævelse af den parlamentariske immunitet er opfyldt.

Retten har anlagt at åbenbart urigtigt skøn:

ved at fastslå, at det ikke tilkommer Parlamentet at vide, om de faktiske omstændigheder, der foreholdes det pågældende parlamentsmedlem, er godtgjort, selv om Parlamentet har undersøgt de faktiske omstændigheder og i sin afgørelse har anerkendt, at Mylène Troszczynski ikke er ophavsmand til tweet’et.

ved ikke at drage de retlige konsekvenser af visse sagsakter, der er vedlagt som bilag til retsudvalgets rapport, nemlig uddragene af lov af 29. juli 1881, og navnlig lovens artikel 42.

for så vidt som forelæggelsesafgørelsen for Tribunal correctionnel af 26. april 2018 er udtryk for en dommers forfølgelse af en folkevalgt, dvs. en hensigt om at skade denne politisk, som har karakter af fumus persecutionis.

____________