Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 7 Ιανουαρίου 2019 η Mylène Troszczynski κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 8 Νοεμβρίου 2018, στην υπόθεση T-550/17, Troszczynski κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση C-12/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Mylène Troszczynski (εκπρόσωπος: F. Wagner, avocat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση που εξέδωσε στις 8 Νοεμβρίου 2018 το έκτο τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (T-550/17).

Ως εκ τούτου:

να ακυρώσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, βάσει της οποίας υιοθετήθηκε η αριθ. A8-0218/2017 έκθεση της επιτροπής νομικών υποθέσεων επί της αιτήσεως άρσεως της ασυλίας και των προνομίων της Mylène Troszczynski, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

να αποφανθεί ως εκ του νόμου όσον αφορά το ποσό που πρέπει να αποδοθεί στη νυν αναιρεσείουσα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα,

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1. Επί της εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου αναλύσεως του δευτέρου λόγου που προβλήθηκε με την πρωτοδίκως ασκηθείσα προσφυγή

Το Γενικό Δικαστήριο δεν έκρινε ότι το επίμαχο tweet [ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτυώσεως με την επωνυμία Twitter] της Mylène Troszczynski συνιστά άποψη εκφρασθείσα κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων της, για τον λόγο ότι αφορά συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο θεωρείται ότι συνέβη στη Γαλλία, και διότι δεν μπορεί να εξομοιωθεί με γενικού χαρακτήρα τοποθέτηση επί θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας ή θεμάτων εξεταζόμενων από το Κοινοβούλιο, στοιχεία που συνιστούν αναγκαία χαρακτηριστικά γνωρίσματα προστατευόμενης βάσει του Πρωτοκόλλου γνώμης.

Το Γενικό Δικαστήριο υποπίπτει σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, καθόσον:

κάθε βουλευτής εκλέγεται στη χώρα του, εκπροσωπεί τους εκλογείς του και οφείλει να διατηρεί αναγκαίο δεσμό με αυτούς, προβάλλοντας, ιδίως, τα γεγονότα που τους ενδιαφέρουν ή τους αφορούν,

η αριθ. 2 αρχή της ανακοινώσεως 11/2003 προς τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν προβαίνει σε τέτοια διάκριση,

η χρήση σε δημόσιο χώρο πέπλου που καλύπτει ολοκληρωτικά το πρόσωπο αφορά το εκλογικό σώμα στη Γαλλία, αλλά και το εκλογικό σώμα στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης, η δε εξωτερική εκδήλωση αυτή πίστης στο Ισλάμ αποτελεί θέμα γενικού ενδιαφέροντος που αφορά τη δημόσια ζωή και τα δικαιώματα των γυναικών,

το Γενικό Δικαστήριο έπρεπε να εφαρμόσει τις αρχές που διατυπώθηκαν με την εκδοθείσα επί της υποθέσεως Patriciello απόφαση.

2. Επί της εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου αναλύσεως του τρίτου λόγου που προβλήθηκε με την πρωτοδίκως ασκηθείσα προσφυγή

Αποδείχθηκε και έγινε δεκτό από το Γενικό Δικαστήριο ότι η Mylène Troszczynski δεν είναι το πρόσωπο που συνέταξε το επίμαχο tweet και ότι το διέγραψε αμέσως μόλις έλαβε γνώση της υπάρξεώς του. Το Γενικό Δικαστήριο, εντούτοις, εκτιμά ότι τα δύο αυτά στοιχεία δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καθορισθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις άρσεως της βουλευτικής ασυλίας.

Το Γενικό Δικαστήριο υποπίπτει σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως:

αποφαινόμενο ότι δεν απόκειται στο Κοινοβούλιο να γνωρίζει αν έχουν αποδειχθεί τα προσαπτόμενα στον οικείο βουλευτή περιστατικά, μολονότι το Κοινοβούλιο εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά αναγνωρίζοντας στην απόφασή του ότι η Mylène Troszczynski δεν είναι το πρόσωπο που συνέταξε το tweet,

καθόσον δεν συνάγει τις αναγκαίες νομικές συνέπειες εξ ορισμένων από τα έγγραφα που επισυνάπτονται ως παράρτημα της εκθέσεως της επιτροπής νομικών υποθέσεων, συγκεκριμένα δε τα αποσπάσματα του νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και συγκεκριμένα από το άρθρο του 42,

καθόσον η διάταξη περί παραπομπής ενώπιον πλημμελειοδικείου, της 26ης Απριλίου 2018, καταδεικνύει το μένος δικαστή έναντι εκλεγμένου προσώπου και, επομένως, πρόθεση προκλήσεως βλάβης του δευτέρου σε πολιτικό επίπεδο, συνιστά δηλαδή συμπεριφορά χαρακτηριστική fumus persecutionis.

____________