Language of document :

Mylène Troszczynski 7. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 8. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-550/17: Troszczynski versus parlament

(kohtuasi C-12/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Mylène Troszczynski (esindaja: advokaat F. Wagner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu kuuenda koja 8. novembri 2018. aasta otsus (T-550/17).

Seega:

Tühistada Euroopa Parlamendi 14. juuni 2017. aasta otsus, millega võetakse vastu õiguskomisjoni aruanne nr A8-0218/2017 Euroopa Parlamendi liikme Mylène Troszczynski privileegide ja puutumatuse äravõtmise taotluse kohta,

otsustada apellandile hüvitatavate kohtukulude summa mõistlikus suuruses,

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

1. Teise väite analüüsimine Üldkohtu poolt

Üldkohus ei leia, et Mylène Troszczynski vaidlusalune säuts on tema saadikuülesannete täitmisel avaldatud arvamus, kuna see käsitles konkreetset Prantsusmaal toimuvat sündmust ja seda ei saa samastada üldise seisukohavõtuga päevakajalistel või parlamendis arutlusel olevatel teemadel – nendele tunnustele peab vastama protokolliga kaitstud arvamus.

Üldkohus teeb ilmse hindamisvea, kuigi:

iga saadik on tema riigis valitud, esindab oma valijaid ja peab säilitama oma mandaadi kestuse ajal nendega vajaliku sideme, käsitledes eelkõige fakte, mis neid huvitavad või puudutavad,

parlamendiliikmetele suunatud teatise 11/2003 põhimõte nr 2 sellist vahet ei tee,

täielikult katva näokatte kandmine avalikus kohas puudutab Prantsusmaal ning kõigis Euroopa riikides asuvat valijaskonda ning see islamiusku kuulumise avalikult nähtavaks tegemine on üldist huvi pakkuv teema, mis puudutab nii ühiskondlikku elu kui ka naiste õigusi,

Üldkohus oleks pidanud kohaldama kohtuasjast Patriciello tulenevaid põhimõtteid.

2. Kolmanda väite analüüsimine Üldkohtu poolt

Üldkohus möönis vaidlusest tulenevalt, et Mylène Troszczynski ei ole vaidlusaluse säutsu autor ja et ta kustutas selle kohe, kui ta sellest teada sai. Sellegipoolest leiab Üldkohus, et neid kahte asjaolu ei tule arvesse võtta selle kindlakstegemisel, kas parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise tingimused on täidetud.

Üldkohus teeb ilmse hindamisvea:

leides, et parlament ei pea teadma, kas kõnealusele saadikule ette heidetud teod on tõendatud, kuigi parlament hindab fakte, kui ta tõdeb oma otsuses, et Mylène Troszczynski ei ole säutsu autor,

sest ta ei tuleta õiguslikke tagajärgi teatavatest dokumentidest, mis on toodud komisjoni õiguskomisjoni aruande lisas, nimelt 29. juuli 1881. aasta seaduse väljavõtted ja eelkõige selle artikkel 42,

kuna 26. aprilli 2018. aasta kriminaalkohtusse saatmise määrus on käsitatav saadiku tagakiusamisena kohtuniku poolt, seega kavatsusena saadikut poliitilises plaanis kahjustada; see on käsitatav fumus persecutionis’le iseloomuliku käitumisena.

____________