Language of document :

Valitus, jonka Mylène Troszczynski on tehnyt 7.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-550/17, Troszczynski v. parlamentti, 8.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-12/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Mylène Troszczynski (edustaja: F. Wagner, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kuudennen jaoston 8.1.2018 antama tuomio (T-550/17) on kumottava

ja täten

Euroopan parlamentin 14.6.2017 tekemä päätös, jolla hyväksytään oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö nro A8-0218/2017, joka koskee Euroopan parlamentin jäsen Mylène Troszczynskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä, on kumottava

on lausuttava sovellettavien oikeussääntöjen mukaisesti määrästä, joka valittajalle on myönnettävä korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1. Unionin yleisen tuomioistuimen toisesta kanneperusteesta tekemä arvio

Unionin yleinen tuomioistuin ei pidä Mylène Troszczynskin riidanalaista tviittiä hänen parlamentin jäsenen tehtäviensä yhteydessä ilmaisemana mielipiteenä, koska se liittyy täsmälliseen tapahtumaan, jonka on tarkoitus tapahtua Ranskassa ja koska sitä ei voida rinnastaa yleiseen kannanottoon ajankohtaisista tapahtumista tai parlamentin käsittelemistä asioista, jotka ovat välttämättömiä ominaisuuksia, jotta mielipiteeseen voidaan soveltaa pöytäkirjassa määrättyä suojaa.

Unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen arviointivirheen, koska

jokainen parlamentin jäsen on oman maansa vaaleilla valittu henkilö, joka edustaa äänestäjiään, ja heidän on säilytettävä toimikautensa ajan välttämätön yhteys äänestäjiin tuomalla esiin muun muassa asioita, jotka kiinnostavat tai koskevat heitä,

parlamentin jäsenille tehdyssä tiedonannossa 11/2003 olevassa periaatteessa nro 2 ei tehdä tällaista erottelua,

vartalon kokonaan peittävän hunnun käyttäminen julkisella paikalla koskee äänestäjiä Ranskassa, mutta myös kaikissa Euroopan maissa, ja tämä islaminuskon ulkoinen tunnusmerkki on julkiseen elämään ja naisten oikeuksiin liittyvä yleinen aihe,

unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt soveltaa asiassa Patriciello esitettyjä periaatteita.

2. Unionin yleisen tuomioistuimen kolmannesta kanneperusteesta tekemä arvio

Näkemystenvaihdossa oli selvää ja unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi, että Mylène Troszczynski ei kirjoittanut riidanalaista tviittiä ja että hän poisti sen heti saatuaan siitä tiedon. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin katsoi, että näitä kahta seikkaa ei tule ottaa huomioon sen määrittelemistä varten, täyttyvätkö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisen edellytykset.

Unionin yleinen tuomioistuin teki ilmeisen arviointivirheen

katsoessaan, että parlamentin tehtävänä ei ole tietää, onko tosiseikat, joista kyseessä olevaa parlamentin jäsentä arvostellaan, näytetty toteen, vaikka parlamentti tarkastelee tosiseikat ja myöntää ratkaisussaan, että Mylène Troszczynski ei kirjoittanut tviittiä,

siltä osin kuin se ei tee oikeudellisia johtopäätöksiä tietyistä oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön liitteenä olleista asiakirjoista eli 29.7.1881 annetun lain otteista ja muun muassa sen 42 §:stä,

siltä osin kuin rikostuomioistuimeen 26.4.2018 toimitettu haastehakemus kuvastaa yhden tuomarin yhteen parlamentin jäseneen kohdistamaa vainoa eli aikomusta vahingoittaa tätä poliittisesti, mikä on fumus persecutionisin ominaispiirre.

____________