Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 8 listopada 2018 r. w sprawie T-550/17, Troszczynski / Parlament, wniesione w dniu 7 stycznia 2019 r. przez Mylène Troszczynski

(Sprawa C-12/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Mylène Troszczynski (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku wydanego w dniu 8 listopada 2018 r. przez szóstą izbę Sądu Unii Europejskiej (T-550/17).

W konsekwencji:

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. przyjmującej sprawozdanie nr A8-0218/2017 komisji do spraw prawnych dotyczące wniosku o uchylenie immunitetu i przywilejów Mylène Troszczynski, członka Parlamentu Europejskiego;

wydanie orzeczenia co do kwoty, jaka ma zostać przyznana skarżącej z tytułu kosztów postępowania,

obciążenie Parlamentu Europejskiego całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. W przedmiocie badania przez Sąd zarzutu drugiego

Sąd nie uznał spornego tweetu Mylène Troszczynski za opinię wydaną w ramach wykonywania przez nią funkcji członka Parlamentu z tego względu, że dotyczył on konkretnego wydarzenia, które miało mieć miejsce we Francji, oraz że nie można go utożsamić z zajęciem ogólnego stanowiska dotyczącego tematów aktualnych lub rozważanych przez Parlament, co stanowi konieczne cechy opinii chronionej przez protokół.

Sąd popełnił oczywisty błąd w ocenie, ponieważ:

każdy członek Parlamentu jest wybierany ze swego państwa, reprezentuje swych wyborców i powinien w trakcie jego mandatu utrzymywać z nimi konieczne więzi, odnosząc się w szczególności do faktów, które ich interesują lub ich dotyczą,

zasada nr 2 komunikatu do członków nr 11/2003 nie dokonuje takiego rozróżnienia,

noszenie chust zakrywających całą twarz w przestrzeni publicznej dotyczy elektoratu we Francji, ale także elektoratu we wszystkich państwach Europy, a ten zewnętrzny przejaw przynależności do islamu jest tematem budzącym powszechne zainteresowane, który dotyczy zarówno życia publicznego jak i praw kobiet,

Sąd powinien był zastosować zasady wywodzące się z wyroku Patriciello.

2. W przedmiocie badania przez Sąd zarzutu trzeciego

Jest bezsporne i przyjęte przez Sąd, że Mylène Troszczynski nie jest autorem spornego tweetu i że usunęła go zaraz po tym, jak się o nim dowiedziała. Sąd twierdzi jednak, że tych dwóch faktów nie należy uwzględniać w celu ustalenia, czy zostały spełnione przesłanki uchylenia immunitetu parlamentarnego.

Sąd popełnił oczywisty błąd w ocenie:

poprzez stwierdzenie, że do Parlamentu nie należy uzyskanie wiedzy, czy zarzucane danemu członkowi fakty zostały ustalone, nawet jeśli Parlament bada fakty, przyznając w swej decyzji, że Mylène Troszczynski nie jest autorem tweetu,

w zakresie, w jakim nie przypisuje skutków prawnych niektórym z pism załączonych do sprawozdania komisji do spraw prawnych, czyli fragmentom ustawy z dnia 29 lipca 1881 r., a w szczególności jej art. 42,

w zakresie, w jakim postanowienie odsyłające do sądu karnego z 26 kwietnia 2018 r. stanowi prześladowanie ze strony sędziego wobec wybranego przedstawiciela, a zatem zamiar wyrządzenia mu krzywdy na płaszczyźnie politycznej, a zachowanie takie jest charakterystyczne dla fumus persecutionis.

____________