Language of document :

Odvolanie podané 7. januára 2019: Mylène Troszczynski proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-550/17, Troszczynski/Parlament

(vec C-12/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Mylène Troszczynski (v zastúpení: F. Wagner, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľky

Zrušiť rozsudok vydaný 8. novembra 2018 Všeobecným súdom Európskej únie (T-550/17).

V dôsledku toho:

Zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2017 o prijatí správy výboru pre právne veci č. A8-0218/2017 o pozbavení imunity a výsad Mylène Troszczynski, členky Európskeho parlamentu,

Rozhodnúť v súlade s právnym poriadkom o výške náhrady trov konania žalobkyne,

Uložiť Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    O analýze druhého žalobného dôvodu Všeobecným súdom

Všeobecný súd nepovažuje sporný tweet Mylène Troszczynski za stanovisko vyjadrené pri výkone funkcie poslankyne, keďže sa týka konkrétnej udalosti, ktorá sa mala konať vo Francúzsku, a nemôže sa považovať za zaujatie všeobecného stanoviska k aktuálnym témam alebo prerokúvaným záležitostiam Parlamentu, ktoré sú potrebnými charakteristikami stanoviska chráneného protokolom.

Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia, keďže:

každý poslanec je voleným zástupcom svojho štátu, zastupuje svojich voličov a musí s nimi počas trvania svojho mandátu udržiavať nevyhnutnú väzbu, pričom uvedie najmä skutočnosti, ktoré ich zaujímajú alebo sa ich týkajú,

zásada č. 2 oznámenia poslancom 11/2003 nezahŕňa takýto rozdiel,

nosenie úplného závoja vo verejnom priestore sa týka voličov vo Francúzsku, ale tiež vo všetkých európskych štátoch a tento vonkajší prejav príslušnosti k islamu je predmetom všeobecného záujmu, ktorý sa týka tak verejného života, ako aj ako práv žien,

Všeobecný súd mal uplatniť zásady rozsudku Patriciello.

2.    O analýze tretieho žalobného dôvodu Všeobecným súdom

V rozprave sa uviedlo a Všeobecný súd pripustil, že Mylène Troszczynski nie je autorkou sporného tweetu a že ho vymazala hneď, ako sa o ňom dozvedela. Všeobecný súd sa napriek tomu domnieva, že tieto dve skutočnosti sa nezohľadnili pri určení, či boli splnené podmienky na pozbavenie poslaneckej imunity.

Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia:

keď uviedol, že Parlamentu neprislúcha vedieť, či sa preukázali skutočnosti vytýkané poslancovi, hoci Parlament preskúmava skutkové okolnosti a vo svojom rozhodnutí uznal, že Mylène Troszczynski nebola autorkou tweetu,

keď nevyvodil právne dôsledky z niektorých príloh pripojených k správe výboru pre právne veci, a to z výňatkov zo zákona z 29. júla 1881, a najmä z jeho článku 42,

keďže uznesenie o postúpení veci na Tribunal correctionnel z 26. apríla 2018 odzrkadľuje neúprosnosť sudcu voči volenému úradníkovi, a teda úmysel politicky mu ublížiť, čo predstavuje správanie charakteristické pre fumus persecutionis.

____________