Language of document :

Överklagande ingett den 7 januari 2019 av Mylène Troszczynski av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 8 november 2018 i mål T-550/17, Troszczynski mot parlamentet

(Mål C-12/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Mylène Troszczynski (ombud: F. Wagner, avocat)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 8 november 2018 (T-550/17)

och därefter

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 14 juni 2017 om fastställande av Utskottet för rättsliga frågors rapport nr A8-0218/2017 om begäran om upphävande av Europaparlamentsledamoten Mylène Troszczynskis immunitet och privilegier,

fastställa den ersättning för rättegångskostnader som klaganden enligt gällande rätt har rätt till,

förplikta Europaparlamentet att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

1. Angående tribunalens prövning av den andra grunden.

Tribunalen ansåg inte att Mylène Troszczynskis omtvistade twittermeddelande var en åsiktsyttring som avgetts inom ramen för hennes utförande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, med motiveringen att det avsåg en specifik händelse, som skulle äga rum i Frankrike, och inte kan jämställas med ett allmänt ställningstagande rörande frågor som är aktuella eller behandlas av parlamentet, vilket är nödvändiga egenskaper för att en åsiktsyttring ska skyddas av protokollet.

Tribunalen har gjort en uppenbart oriktig bedömning eftersom:

varje ledamot är folkvald i sitt land och företräder sina väljare, och måste under sin mandatperiod behålla en nödvändig kontakt med dessa, och bland annat ta upp sådana omständigheter som intresserar eller berör dem,

det inte görs någon sådan skillnad i princip nr 2 i meddelande till ledamöterna 11/2003,

bärandet av heltäckande slöja på allmän plats berör väljarna i Frankrike men även väljarna i alla Europas länder och detta yttre uttryck med rötter i islam är en fråga av allmänt intresse som berör samhällslivet och kvinnors rättigheter,

tribunalen borde ha tillämpat de principer som slogs fast i domen Patriciello.

2. Angående tribunalens prövning av den tredje grunden.

Det framkom under förhandlingen och konstaterades av tribunalen att Mylène Troszczynski inte är upphovsperson till det omtvistade twittermeddelandet och att hon raderade det så fort hon erhöll kännedom om det. Tribunalen ansåg dock att dessa två omständigheter inte ska beaktas vid fastställandet av huruvida villkoren för att upphäva den parlamentariska immuniteten är uppfyllda.

Tribunalen har gjort en uppenbart oriktig bedömning eftersom:

tribunalen slog fast att det inte ankom på parlamentet att veta huruvida de omständigheter som den aktuella ledamoten kritiseras för har styrkts, trots att parlamentet undersökt omständigheterna genom att i sitt beslut medge att Mylène Troszczynski inte är upphovspersonen till twittermeddelandet,

tribunalen drog inte de nödvändiga rättsliga konsekvenserna av visa av de handlingar som bifogats rapporten från Utskottet för rättsliga frågor, närmare bestämt utdragen från lagen av den 29 juli 1881, och bland annat dess artikel 42,

beslutet från den 26 april 2018 att låta åtal gå vidare till prövning vid Tribunal correctionnel visar klart att en domare förföljer en folkvald, och således har för avsikt att skada vederbörande på det politiska planet, vilket är ett beteende som är kännetecknande för fumus persecutionis.

____________