Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de grande instance de Paris (Франция), постъпило на 27 декември 2018 г. — Crédit Logement/OE

(Дело C-829/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de grande instance de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: Crédit Logement SA

Ответник: OE

Преюдициални въпроси

Следва ли Директива 93/13/ЕИО от 5 април 1993 г.1 и принципът на ефективност на общностното право да се тълкуват в смисъл, че не допускат прилагането на национална правна норма, която забранява на националния съд да прецени неравноправния характер на клауза в сключен с продавач или доставчик договор, при положение че поръчителят — продавач или доставчик, който гарантира изпълнението на договора, е уведомил длъжника потребител, че ще извърши плащането, а последният не му е посочил възраженията, които следва да бъдат предявени?

Достатъчно ли е посочването в основната част на договора на обстоятелството, че валутният риск е в тежест на кредитополучателя, допълнено с погасителните планове, за да се приеме, че клаузата е изразена на „ясен и разбираем език“ по смисъла на Директивата при липсата на симулиране на модели, от които да са видни различни случаи на промени в обменния курс, в т.ч. неблагоприятни?

Продавачът или доставчикът, или потребителят носят доказателствената тежест за това, че на потребителя е предоставена информацията, необходима за ясния и разбираем характер на клаузата и за доказване на ясния ѝ и разбираем характер?

В случай че запитващата юрисдикция приеме, че клаузи 1.2.1—1.2.9 и 2.8 от договора са неравноправни, тъй като не са съставени на достатъчно ясен и разбираем език, следва ли да се обявят за несъществуващи всички финансови клаузи, включително и клаузата за лихви, или следва да се обявят за несъществуващи само клаузите относно измененията на обменния курс и клаузата за валутите, като се запазва фиксиран размер на лихвата в евро, или трябва да се предвиди и друга санкция?

При разглеждането на предходния въпрос следва ли запитващата юрисдикция да се увери, че постановената санкция е ефективна, съразмерна и възпираща?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр.273).