Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de grande instance de Paris (Francie) dne 27. prosince 2018 – Crédit Logement SA v. OE

(Věc C-829/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de grande instance de Paris

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Crédit Logement SA

Žalovaný: OE

Předběžné otázky

Musí být směrnice 93/13/EHS ze dne 5. dubna 19931 a zásada účinnosti [unijního] práva vykládány v tom smyslu, že brání použití pravidla vnitrostátního práva, podle kterého nesmí soud posuzovat zneužívající povahu ujednání smlouvy uzavřené s poskytovatelem v případě, že ručitel, který tuto službu poskytuje v rámci svého podnikání a ručí za splnění smlouvy, informoval dlužníka – spotřebitele o svém úmyslu provést platbu a dlužník mu nesdělil, jakých výjimek se má dovolávat?

Je-li v hlavním textu smlouvy uvedeno, že kurzové riziko nese úvěrovaný, a je-li připojen splátkový kalendář, lze takové ujednání považovat za „seps[ané] jasným a srozumitelným jazykem“ ve smyslu směrnice, pokud nejsou uvedeny příklady různých možností vývoje směnného kurzu, včetně těch nepříznivých?

Nese důkazní břemeno spočívající v prokázání, že spotřebiteli byly předány podklady nezbytné k tomu, aby bylo dotčené ujednání sepsáno jasným a srozumitelným jazykem, a že uvedené ujednání je sepsáno jasným a srozumitelným jazykem, poskytovatel, nebo spotřebitel?

Pokud by soud dospěl k závěru, že ujednání stanovená v článcích 1.2.1 až 1.2.9 a článku 2.8 smlouvy jsou zneužívající z důvodu, že nejsou sepsána dostatečně jasným a srozumitelným jazykem, je třeba prohlásit za neplatné od samého počátku všechny finanční podmínky, včetně podmínky stanovující úroky, nebo je na místě prohlásit za neplatné od samého počátku pouze podmínky týkající se výkyvů směnného kurzu a podmínku stanovující měnu, nebo je třeba zvážit ještě jinou možnost?

Musí soud v rámci přezkumu uvedeného v předchozí otázce zajistit, aby takto uložená sankce byla účinná, přiměřená a odrazující?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288).