Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud tribunal de grande instance de Paris (Prantsusmaa) 27. detsembril 2018 – Crédit Logement SA versus OE

(kohtuasi C-829/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de grande instance de Paris

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Crédit Logement SA

Kostja: OE

Eelotsuse küsimused

1.    Kas 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ1 ja [liidu] õiguse tõhususe põhimõtet [tuleb] tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellise riigisisese õigusnormi kohaldamine, mis keelab kohtul hinnata majandus- või kutsetegevuses tegutseva isikuga sõlmitud lepingu tingimuse ebaõiglast laadi, kui lepingu täitmist tagav majandus- või kutsetegevuses tegutsev käendaja on teavitanud tarbijast võlgnikku sellest, et ta teeb makse, ja võlgnik ei ole talle teatanud vastuväiteid, millele tugineda?

2.    Kas lepingu tekstis sisalduv viide, et valuutarisk lasub kõnealusel laenuvõtjal, mida täiendavad tagasimaksegraafikud, võib muuta tingimuse koostatuks „lihtsas ja arusaadavas keeles“ direktiivi tähenduses, kui puuduvad simulatsioonid, mis näitavad erinevaid, sealhulgas ebasoodsaid vahetuskursi muutumise stsenaariume,?

3.    Kas selle tõendamise koormis, et tarbijale anti üle kõik andmed, mis on vajalikud selleks, et asjaomane tingimus oleks koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles, ning selle tingimuse lihtsa ja arusaadava laadi tõendamise koormis lasub majandus- või kutsetegevuses tegutseval isikul või tarbijal?

4.    Kui kohus leiab, et lepingu tingimused 1.2.1–1.2.9 ja 2.8 on ebaõiglased, kuna need ei ole koostatud piisavalt lihtsas ja arusaadavas keeles, siis kas tuleb lugeda tühiseks kõik finantstingimused, sealhulgas intressimäära puudutav tingimus, või üksnes vahetuskursi muutumist käsitlevad tingimused ja vääringut puudutav tingimus, asendades need fikseeritud intressimääraga eurodes, või tuleb näha ette veel mõni muu lahendus?

5.    Kas kohus peab eelmist küsimust analüüsides veenduma, et määratav karistus on tõhus, proportsionaalne ja hoiatav?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).