Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

(vec C-829/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de grande instance de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Crédit Logement SA

Žalovaný: OE

Prejudiciálne otázky

Majú sa smernica 93/13 EHS z 5. apríla 19931 a zásada efektivity práva Únie vykladať v tom zmysle, že bránia uplatneniu pravidla vnútroštátneho práva, ktoré zakazuje súdu, aby posúdil nekalú povahu podmienky zmluvy uzavretej s predajcom alebo dodávateľom, pokiaľ profesionálny ručiteľ, ktorý je zárukou plnenia zmluvy, informoval dlžníka-spotrebiteľa, že pristúpi k vyplateniu dlhu a dlžník ho neupozornil na námietky, ktoré chce uplatniť?

Môže zmienka v texte zmluvy o tom, že kurzové riziko znáša dotknutý dlžník, doplnená amortizačnou tabuľkou, robiť zmluvnú podmienku „jasnou a zrozumiteľnou“ v zmysle smernice, pokiaľ tu nie sú simulácie, ktoré by uvádzali rôzne, aj nepriaznivé, príklady vývoja výmenného kurzu?

Prináleží dôkazné bremeno o tom, že spotrebiteľovi sa poskytli informácie potrebné k jasnosti a zrozumiteľnosti predmetnej zmluvnej podmienky, ako aj o tom, že samotná uvedená podmienka je jasná a zrozumiteľná, predajcovi, resp. dodávateľovi, alebo naopak spotrebiteľovi?

Je potrebné v prípade, že súd dospeje k záveru, že klauzuly 1.2.1, 1.2.9, 2.8 zmluvy sú nekalé, pretože neboli formulované dostatočne jasne a zrozumiteľne, vyhlásiť za nezákonné všetky finančné podmienky, vrátane klauzúl o úrokoch, alebo vyhlásiť za nezákonné len klauzuly týkajúce sa zmien výmenného kurzu a klauzulu o cudzej mene, pričom sa nahradia fixnou úrokovou sadzbou v eurách, alebo treba ešte zvážiť aj inú možnosť sankcie?

Je potrebné, aby sa súd v rámci preskúmania predchádzajúcej otázky ubezpečil o tom, že takto uložená sankcia je účinná, primeraná a odrádzajúca?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).