Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de grande instance de Paris (Francija) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

(Zadeva C-829/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de grande instance de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Crédit Logement SA

Druga stranka v postopku: OE

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba Direktivo 93/13 EGS z dne 5. aprila 19931 in načelo učinkovitosti prava [Unije] razlagati tako, da nasprotujeta uporabi nacionalnega pravnega pravila, ki sodišču prepoveduje presojo nepoštenosti pogoja v pogodbi, sklenjeni s prodajalcem ali ponudnikom, če je poklicni porok, ki jamči za izpolnitev pogodbe, dolžnika-potrošnika obvestil, da bo izvedel plačilo, in mu slednji ni sporočil ugovorov, ki naj bi se uveljavljali?

Ali je zaradi navedbe, da tečajno tveganje nosi posojilojemalec, v glavnem delu besedila pogodbe, ki ji je priložena preglednica odplačil, pogoj lahko „jasen in razumljiv“ v smislu Direktive, če ni simulacij na podlagi različnih, tudi neugodnih predpostavk o spreminjanju menjalnega tečaja?

Ali dokazno breme za to, da so bili potrošniku dani potrebni elementi zadevnega pogoja, ki so jasni in razumljivi, in da je navedeni pogoj jasen in razumljiv, nosi prodajalec oziroma ponudnik ali ga nosi potrošnik?

Ali je treba, če bi sodišče menilo, da so pogodbeni pogoji od 1.2.1 do 1.2.9. in 2.8 nepošteni, ker niso bili zapisani dovolj jasno in razumljivo, za neobstoječe razglasiti vse finančne pogoje, vključno s pogojem o obrestih, ali je treba za neobstoječe razglasiti samo pogoje, ki se nanašajo na spremembo menjalnega tečaja, in pogoj o valutah ter pustiti fiksno obrestno mero v evrih, ali pa je treba določiti drugačno kazen?

Ali mora sodišče pri presoji prejšnjega vprašanja zagotoviti, da je izrečena kazen učinkovita, sorazmerna in odvračilna?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).