Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 15 ноември 2018 г. — Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(Дело C-715/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Ответник: Finanzamt Cuxhaven

Преюдициален въпрос

Прилага ли се намалената данъчна ставка за отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани съгласно член 98, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 (наричана по-нататък „Директивата за ДДС“) във връзка с точка 12 от приложение III към Директивата за ДДС и при отдаването под наем на стоянки и места за приставане на лодки и яхти?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.