Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof on esittänyt 15.11.2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. v. Finanzamt Cuxhaven

(asia C-715/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Vastapuoli: Finanzamt Cuxhaven

Ennakkoratkaisukysymys

Sovelletaanko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 98 artiklan 2 kohdassa, luettuna yhdessä arvonlisäverodirektiivin liitteessä III olevan 12 kohdan kanssa, vahvistettua paikkojen vuokraukseen leirintäalueilla ja asuntovaunualueilla sovellettavaa alennettua verokantaa myös venepaikkoihin?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.