Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 15. novembra 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(vec C-715/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Žalovaný: Finanzamt Cuxhaven

Prejudiciálna otázka

Zahŕňa zníženie sadzby dane za nájom kempingových miest a parkovísk pre obytné prívesy podľa článku 98 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 (ďalej len „smernica o DPH“) v spojení s prílohou III bodom 12 smernice o DPH aj nájom miest na ukotvenie rekreačných plavidiel?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.