Language of document : ECLI:EU:C:2019:142

UZNESENIE PREDSEDU SÚDNEHO DVORA

z 11. februára 2019 (*)

„Výmaz“

Vo veci C‑614/18,

ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 28. septembra 2018,

Európska komisia, v zastúpení: A. Tokár a C. Cattabriga, splnomocnení zástupcovia,

žalobkyňa,

proti

Slovenskej republike, v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanej,

PREDSEDA SÚDNEHO DVORA,

po vypočutí prvého generálneho advokáta M. Szpunara,

vydal toto

Uznesenie

1        Podaním prostredníctvom e‑Curia z 25. januára 2019 Komisia v súlade s článkom 148 rokovacieho poriadku informovala Súdny dvor, že berie späť svoju žalobu, a navrhla, aby sa na základe článku 141 ods. 2 rokovacieho poriadku uložila Slovenskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

2        Žalovaná v stanovenej lehote nepredložila svoje vyjadrenie k tomuto späťvzatiu žaloby.

3        Podľa článku 141 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý zobral svoju žalobu späť, je povinný nahradiť trovy konania, ak to v tomto zmysle navrhol druhý účastník konania vo svojom vyjadrení k späťvzatiu žaloby. Na návrh účastníka konania, ktorý vzal späť žalobu, však znáša trovy konania druhý účastník, ak sa to zdá oprávnené vzhľadom na správanie sa tohto účastníka v konaní.

4        V prejednávanej veci podanie žaloby Komisie a jej následné späťvzatie boli výsledkom správania sa Slovenskej republiky, ktorá po podaní žaloby prijala potrebné opatrenia na splnenie svojich povinností.

5        Je teda potrebné uložiť Slovenskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Z týchto dôvodov predseda Súdneho dvora nariadil:

1.      Vec C614/18 sa vymazáva z registra Súdneho dvora.

2.      Slovenská republika je povinná nahradiť trovy konania.

V Luxemburgu 11. februára 2019

Tajomník

 

Predseda

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


* Jazyk konania: slovenčina.