Language of document : ECLI:EU:C:2018:1042

Euroopa Kohtu (kümnes koda) 13. detsembri 2018. aasta määrus –
Mennica Wrocławska

(kohtuasi C491/18)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artiklid 168, 178 ja 226 – Mahaarvamisõiguse andmisest keeldumine – Arvetel vale kaubaliigi näitamine

Maksualaste õigusaktide ühtlustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Sisendkäibemaksu mahaarvamine – Mahaarvamisõiguse tekkimine ja kohaldamisala – Mahaarvamisõiguse teostamise kord – Mahaarvamisõiguse andmisest keeldumine arvetel vale kaubaliigi näitamise põhjusel – Vastuvõetamatus – Tehingu tegeliku eseme kindlaksmääramiseks vajalike dokumentide ja selgituste eelnev esitamine maksuhaldurile – Mõju puudumine

(Nõukogu direktiiv 2006/112, muudetud direktiiviga 2010/45, artikli 168 punkt a, artikli 178 punkt a ja artikkel 226)

(vt punkt 47 ja resolutsioon)

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (muudetud nõukogu 13. juuli 2010. aasta direktiiviga 2010/45/EL), eelkõige selle direktiivi artiklit 168, artikli 178 punkti a ja artikli 226 punkti 6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, kui liikmesriigi maksuhaldur keelab maksukohustuslasel võlgnetava käibemaksu või sisendkäibemaksu maha arvata vaid põhjusel, et koostatud arvel on asjaomase tehingu esemeks oleva kauba liigi tuvastamisel tehtud viga, ja isegi hoolimata sellest, et maksukohustuslane esitas enne tema suhtes maksuhalduri tehtavat otsust viimasele dokumendid ja selgitused, mis on vajalikud tehingu tegeliku eseme kindlakstegemiseks ja mis kinnitavad tegelikku tehingut.