Language of document : ECLI:EU:C:2018:1042

A Bíróság (tizedik tanács) 2018. december 13i végzése –
Mennica Wrocławska

(C491/18. sz. ügy)

„Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Adózás – Hozzáadottérték‑adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – 168., 178. és 226. cikk – A levonási jog megtagadása – Hibás árutípus feltüntetése a számlákon”

Az adójogszabályok harmonizálása – Közös hozzáadottértékadórendszer – Az előzetesen felszámított adó levonása – Az adólevonási jog keletkezése és hatálya – Az adólevonási jog gyakorlásának szabályai – A levonási jog megtagadása a számlákon hibás árutípus feltüntetése miatt – Megengedhetetlenség – Az ügylet valós tárgyának meghatározásához szükséges iratok és magyarázatok adóhatóságnak való előzetes továbbítása – Hatás hiánya

(A 2010/45 irányelvvel módosított 2006/112 tanácsi irányelv, 168. cikk, a) pont, 178. cikk, a) pont és 226. cikk)

(lásd: 47. pont és a rendelkező rész)

Rendelkező rész

A 2010. július 13‑i 2010/45/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös hozzáadottértékadó‑rendszerről szóló, 2006. november 28‑i 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkének a) pontját, 178. cikkének a) pontját és 226. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal összeegyeztethetetlen, hogy a nemzeti adóhatóságok megtagadják a jogalanytól az esedékes vagy megfizetett héa levonásához való jogot, csupán amiatt, hogy az érintett ügyletekkel összefüggésben kiállított számlákon az árutípus azonosítása hibásan szerepel, annak ellenére, hogy az adóalany még azelőtt, hogy az adóhatóság rá nézve határozatot hozott volna, továbbította ez utóbbinak az ezen ügyletek valós tárgyának meghatározásához szükséges és azok valódiságát alátámasztó minden iratot és magyarázatot.