Language of document : ECLI:EU:C:2018:910

Дело C619/18

Европейска комисия

срещу

Република Полша

„Бързо производство“

Резюме — Определение на председателя на Съда от 15 ноември 2018 г.

Съдебно производство — Бързо производство — Условия — Обстоятелства, обосноваващи бързо разглеждане — Съмнения относно независимостта на най-висшата съдебна инстанция на една държава членка — Допустимост на използването на това производство

(член 2 ДЕС; член 267 ДФЕС; член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 133, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда)

В рамките на искане за разглеждане по реда на бързото производство, подадено в контекста на иск за установяване на неизпълнение на задължения, предявен поради съмненията, които Комисията изпитва относно самата годност на върховния съд на една държава членка, вследствие на законодателни изменения, свързани с намаляването на възрастта, на която членовете на посочения Върховен съд се пенсионират, и с условията, при които на посочените съдии може при необходимост след тази възраст да бъде разрешено да продължат да упражняват своите функции, да продължи да се произнася при спазване на основното право на всеки правен субект на достъп до независим съд, както е закрепено в член 47 от Хартата на основните права на Съюза, изискването за независимост на съдиите спада към същественото съдържание на основното право на справедлив съдебен процес, което има кардинално значение като гарант за защитата на всички права, които правните субекти черпят от правото на Съюза, и за опазването на общите ценности на държавите членки, прогласени в член 2 ДЕС, по-конкретно на ценността правова държава.

По-нататък, несигурността, която се наблюдава по този начин около спорните национални разпоредби, може да има въздействие върху функционирането на системата за съдебно сътрудничество, въплътена в предвидения в член 267 ДФЕС механизъм на преюдициалното запитване, ключов за правораздавателната система на Европейския съюз, за която независимостта на националните съдилища, и в частност тази на съдилищата, които действат като последна инстанция, е от основно значение.

В светлината на гореизложеното отговор на Съда, даден в кратки срокове, е от естество, за целта на правната сигурност, в интерес както на Съюза, така и на съответната държава членка да отстрани несигурността относно основните въпроси от правото на Съюза и които по-конкретно са свързани с наличието на евентуални намеси в някои основни права, гарантирани от последното, както и относно въздействията, които тълкуването на това право може да има, що се отнася до самия състав и условията на функциониране на върховната юрисдикция на посочената държава членка.

(вж. т. 19—22 и 25)