Language of document : ECLI:EU:C:2018:910

Kohtuasi C619/18

Euroopa Komisjon

versus

Poola Vabariik

Kiirendatud menetlus

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu presidendi 15. novembri 2018. aasta määrus

Kohtumenetlus – Kiirendatud menetlus – Tingimused – Kiiret menetlemist õigustavad asjaolud – Kahtlused liikmesriigi kõrgeima astme kohtu sõltumatuse suhtes – Hagi vastuvõetavus selles menetluses

(ELL artikkel 2; ELTL artikkel 267; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 47; Euroopa Kohtu kodukord, artikli 133 lõige 1)

Kiirendatud menetluse taotluse puhul – mis on esitatud seoses liikmesriigi kohustuste rikkumise tuvastamise hagiga, mis esitati pärast komisjonil tekkinud kahtlusi, kas liikmesriigi kõrgeim kohus on pärast õigusaktide muudatusi, mis puudutavad nimetatud kõrgeima kohtu liikmete pensioniea alandamist ja tingimusi, mille kohaselt võidakse neil kohtunikel asjakohasel juhul lubada jätkata kohtuniku ametis üle selle vanuse, suuteline jätkuvalt lahendama kohtuasju, järgides iga isiku põhiõigust asja arutamisele sõltumatus kohtus, nagu on tagatud liidu põhiõiguste harta artiklis 47 – on kohtute sõltumatuse nõue osa õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele olemusest, kusjuures see õigus on ülimalt tähtis, et tagada kõikide liidu õigusega isikutele antud õiguste ja ELL artiklis 2 osutatud liikmesriikide ühiste väärtuste, eeskätt õigusriigi väärtuse kaitse.

Lisaks võib vaidlusaluste riigisiseste õigusnormide ebaselgus mõjutada ka õigusalase koostöö süsteemi toimimist ELTL artiklis 267 ette nähtud eelotsusetaotluste mehhanismi raames, mis on Euroopa Liidu õigussüsteemi – kus on oluline liikmesriigi kohtute ja eelkõige viimase astmena kohtuasja lahendavate kohtute sõltumatus – alustala.

Eeltoodust lähtudes võib Euroopa Kohtu vastus, mis antakse lühikese aja jooksul, kõrvaldada õiguskindluse tagamiseks nii liidu kui ka asjasse puutuva liikmesriigi huvides ebaselguse, mis puudutab liidu õiguse põhilisi küsimusi ja eelkõige võimalikku sekkumist liidu tagatud teatud põhiõigustesse ning mõju, mida asjaomase õiguse tõlgendamisel võib olla seoses kõnealuse liikmesriigi kõrgeima kohtu enda koosseisu ja toimimise tingimustega.

(vt punktid 19–22 ja 25)