Language of document : ECLI:EU:C:2018:910

C–619/18. sz. ügy

Európai Bizottság

kontra

Lengyel Köztársaság

„Gyorsított eljárás”

Összefoglaló – A Bíróság elnökének végzése, 2018. november 15.

Bírósági eljárás – Gyorsított eljárás – Feltételek – A gyors elbírálást indokoló körülmények – Valamely tagállam legfelsőbb bíróságának függetlenségével kapcsolatos kétségek – Ezen eljárás alkalmazásának megengedhetősége

(EUSZ 2. cikk; EUMSZ 267. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 133. cikk, (1) bekezdés)

Egy olyan kötelezettségszegés megállapítása iránti keresettel összefüggésben benyújtott gyorsított eljárás iránti kérelem keretében, amelyet a Bizottság az arra vonatkozó kétségeire tekintettel nyújtott be, hogy valamely tagállam legfelsőbb bírósága képes‑e olyan jogszabály‑módosításokat követően, amelyek az említett legfelsőbb bíróság tagjai nyugdíjkorhatárának lecsökkentésével, és azon feltételekkel kapcsolatosak, amelyek mellett az említett bírák számára adott esetben engedélyezhető, hogy tisztségüket e korhatáron túl is betöltsék, az összes jogalanyt megillető, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében szereplő, független bírósághoz való fordulás alapvető jogát tiszteletben tartva ítélkezni, a bírák függetlenségére vonatkozó követelmény a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog lényegéből következik, amely döntő jelentőségű a jogalanyok uniós jogból eredő valamennyi joga védelmének biztosítása és a tagállamok EUSZ 2. cikkben felsorolt közös értékeinek, különösen pedig a jogállamiság értékének a megőrzése szempontjából.

Ezenkívül a jogvita tárgyát képező nemzeti rendelkezéseket ilyen módon övező bizonytalanságok hatást gyakorolhatnak az igazságügyi együttműködés rendszerének működésére is, amelynek megtestesülése az EUMSZ 267. cikkben előírt előzetes döntéshozatali eljárás, amely az európai uniós bírósági rendszer sarokköve, amelyhez elengedhetetlen a nemzeti bíróságok és különösen a végső fokon eljáró bíróságok függetlensége.

A fentiekre tekintettel a Bíróság rövid határidőn belüli válasza alkalmas arra, hogy a jogbiztonság céljából mind az Unió, mind az érintett tagállam érdekében megszüntesse az uniós jog alapvető kérdéseivel kapcsolatos és többek között az e jog által biztosított bizonyos alapvető jogokba történő esetleges beavatkozás fennállásához, valamint az e jog értelmezése által magára az említett tagállam legfelsőbb bíróságának összetételére és működési feltételeire lehetségesen gyakorolt hatásokhoz fűződő bizonytalanságot.

(lásd: 19–22., 25. pont)