Language of document : ECLI:EU:C:2018:910

Byla C619/18

Europos Komisija

prieš

Lenkijos Respubliką

„Pagreitinta procedūra“

Santrauka – 2018 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis

Teismo procesas – Pagreitinta procedūra – Sąlygos – Pagreitintą nagrinėjimą pagrindžiančios aplinkybės – Abejonės valstybės narės aukščiausiosios instancijos teismo nepriklausomumu – Šios procedūros taikymo leistinumas

(ESS 2 straipsnis; SESV 267 straipsnis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 133 straipsnio 1 dalis)

Nagrinėjant prašymą taikyti pagreitintą procedūrą, pateiktą kartu su ieškiniu dėl įsipareigojimų neįvykdymo, kurį Komisija pareiškė kilus abejonių dėl to, ar po teisės aktų pakeitimų, kuriais sutrumpintas valstybės narės Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinis amžius ir nustatytos sąlygos, kuriomis šio amžiaus sulaukusiems teisėjams prireikus gali būti leista toliau eiti pareigas, šis Aukščiausiasis Teismas sugebės toliau veikti laikydamasis pagrindinės bet kurio teisės subjekto teisės kreiptis į nepriklausomą teismą, įtvirtintos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, pažymėtina, kad teismų nepriklausomumo reikalavimas yra pagrindinės teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pagrindas, o ši teisė ypač svarbi, nes yra visų teisių, kurias teisės subjektai turi pagal Sąjungos teisę, apsaugos ir valstybių narių bendrų vertybių, nurodytų ESS 2 straipsnyje, įskaitant teisinės valstybės principą, išsaugojimo garantas.

Be to, dėl ginčijamų nacionalinės teisės aktų kilusios abejonės taip pat gali turėti įtakos teismų bendradarbiavimo sistemos veikimui, kurią įgyvendina SESV 267 straipsnyje numatytas kreipimosi dėl prejudicinio sprendimo priėmimo mechanizmas – Europos Sąjungos teismų sistemos kertinis akmuo; nacionalinių teismų, visų pirma paskutinės instancijos teismų, nepriklausomumas turi esminę reikšmę šiai sistemai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, per trumpą terminą pateiktas Teisingumo Teismo atsakymas užtikrins teisinį saugumą ir atitiks Sąjungos ir suinteresuotosios valstybės narės interesus, nes išsklaidys abejones dėl esminių Sąjungos teisės klausimų, susijusias, be kita ko, su galimu kišimusi į kai kurias šios teisės garantuojamas pagrindines teises, taip pat su galima šios teisės aiškinimo įtaka nurodytos valstybės narės aukščiausios instancijos teismo sudėčiai ir veiklos sąlygoms.

(žr. 19–22, 25 punktus)