Language of document : ECLI:EU:C:2018:910

Zadeva C619/18

Evropska komisija

proti

Republiki Poljski

„Hitri postopek“

Povzetek – Sklep predsednika Sodišča z dne 15. novembra 2018

Sodni postopek – Hitri postopek – Pogoji – Okoliščine, ki upravičujejo hitro obravnavo – Dvomi o neodvisnosti vrhovnega sodišča države članice – Dopustnost uporabe tega postopka

(člen 2 PEU; člen 267 PDEU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 47; Poslovnik Sodišča, člen 133(1))

V okviru predloga za obravnavanje po hitrem postopku, vloženega v okoliščinah, v katerih je bila tožba zaradi neizpolnitve obveznosti vložena, ker Komisija dvomi o sami zmožnosti, da bo vrhovno sodišče države članice po zakonodajnih spremembah glede znižanja starosti, pri kateri se upokojijo člani navedenega vrhovnega sodišča, in pogojev, pod katerimi je lahko navedenim sodnikom po dopolnitvi te starosti eventualno odobreno nadaljnje opravljanje mandata, še naprej odločalo ob upoštevanju temeljne pravice vsakega posameznika, da dostopa do neodvisnega sodišča, kot je določena v členu 47 Listine o temeljnih pravicah Unije, je zahteva po neodvisnosti sodišč bistvena vsebina temeljne pravice do poštenega sojenja, ki ima poglaviten pomen kot garant varstva vseh pravic, ki jih imajo pravni subjekti na podlagi prava Unije, in ohranitve skupnih vrednot držav članic, ki so navedene v členu 2 PEU, zlasti vrednote pravne države.

Poleg tega lahko negotovost, ki tako obdaja sporne nacionalne določbe, vpliva na delovanje sistema pravosodnega sodelovanja, ki ga predstavlja sistem predhodnega odločanja iz člena 267 PDEU, ki je bistvo sodnega sistema Evropske unije, v katerem sta bistvena elementa neodvisnost nacionalnih sodišč in zlasti neodvisnost sodišč, ki odločajo na zadnji stopnji.

Glede na navedeno lahko odgovor Sodišča, podan v kar najkrajšem času, za potrebe pravne varnosti in v interesu tako Unije kot zadevne države članice odpravi negotovosti, ki se nanašajo na temeljna vprašanja prava Unije ter so zlasti povezane z obstojem morebitnih posegov v nekatere temeljne pravice, ki jih to pravo zagotavlja, in z učinki, ki jih razlaga tega prava lahko ima na sámo sestavo in pogoje delovanja vrhovnega sodišča navedene države članice.

(Glej točke od 19 do 22 in 25.)