Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 3 декември 2018 г. — A, B/C

(Дело C-750/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Amsterdam

Страни в главното производство

Ищци: A, B

Ответник: С

Преюдициален въпрос

Как трябва да се тълкува Директива 93/13/ЕИО1 — и в частност залегналият в нея принцип за кумулативното действие — при преценката дали наложената на потребител, когато не изпълни задълженията си, сума за обезщетение (наричано по-нататък: „договорна неустойка“) е неоснователно висока по смисъла на точка 1, буква д) от приложението към тази директива, и то в случай, в който става дума за клаузи за неустойка, свързани с различни нарушения от различен характер, които по своето естество не е задължително да се извършат едновременно и в конкретния случай не са и извършени едновременно?

____________

1     Директива 93/13/EИО от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).