Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 3. december 2018 – A og B mod C

(Sag C-750/18)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Amsterdam

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: A og B

Sagsøgt: C

Præjudicielt spørgsmål

Hvorledes skal direktiv 93/13 1 , og nærmere bestemt det heri indeholdte princip om kumulativ virkning, fortolkes, når det skal bedømmes, om den godtgørelse, der pålægges en forbruger, der ikke har opfyldt sine forpligtelser (herefter bødevilkåret), er uforholdsmæssig stor som omhandlet i punkt 1, litra e), i bilaget til direktivet, i et tilfælde, hvor det drejer sig om bødevilkår, der er knyttet til tilsidesættelser af forskellig art, som efter deres art ikke nødvendigvis foretages samtidigt, hvilket da heller ikke er tilfældet i den konkrete sag?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).