Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 3.12.2018 – A ja B v. C

(asia C-750/18)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Kantajat: A ja B

Vastaaja: C

Ennakkoratkaisukysymys

Miten direktiiviä 93/131 ja erityisesti siihen sisältyvää kumulatiivisia vaikutuksia koskevaa periaatetta on tulkittava tarkasteltaessa sitä, onko kuluttajalta, joka ei täytä velvollisuuksiaan, vaadittu vahingonkorvaus (jäljempänä sopimussakkoehto) kyseisen direktiivin liitteessä olevan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla suhteettoman suuri tapauksessa, jossa sopimussakkoehdot on liitetty luonteeltaan erilaisiin rikkomuksiin, jotka eivät luonteensa takia välttämättä tapahdu yhdessä ja jotka nyt käsiteltävässä tapauksessa eivät myöskään käytännössä tapahdu yhdessä?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).