Language of document :

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2018. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A, B kontra C

(C-750/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: A, B

Alperes: C

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Hogyan kell értelmezni a 93/13/EGK irányelvet1 – és különösen az együttes hatás abban rögzített elvét – annak megítélése során, hogy a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól kártérítés címén megfizetni megkövetelt összeg (a továbbiakban: kötbérkikötés) aránytalanul magas-e az említett irányelv mellékletének 1. e) pontja értelmében, mégpedig olyan helyzetben, amelyben olyan kötbérkikötésekről van szó, amelyek olyan eltérő jellegű különböző szerződésszegésekhez kapcsolódnak, amelyeket jellegüknél fogva nem kell együtt elkövetni, és a konkrét esetben nem is követték el együtt azokat?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).