Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. decembrī iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – A, B/C

(Lieta C-750/18)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Amsterdam

Pamatlietas puses

Prasītāji: A, B

Atbildētājs: C

Prejudiciālais jautājums

Kā ir jāinterpretē Direktīva 93/13/EEK 1 – un it īpaši tajā paredzētais kumulatīvās iedarbības princips –, novērtējot, vai patērētājam, kas neizpilda savus pienākumus, noteiktā kompensācijas summa (turpmāk tekstā – “noteikums par līgumsodu”) ir nesamērīgi liela šīs direktīvas pielikuma 1. punkta e) apakšpunkta izpratnē un, proti, gadījumā, kad runa ir par noteikumiem par līgumsodu, kas ir piesaistīti dažādiem atšķirīgiem pārkāpumiem, kas pēc būtības nav jāizdara kopā, un tas konkrētajā gadījumā arī nav noticis?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).